Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i produktsäkerhetsförordning (2004:469) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:471). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning har samma syfte som produktsäkerhetslagen (2004:451) och genomför tillsammans med lagen Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2012:471)

2 §

  Denna förordning ska tillämpas på varor och tjänster som avses i 2 § produktsäkerhetslagen (2004:451), med undantag för varor som avses i 3 § samma lag.

Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 14 §§ ska inte tillämpas på varor och tjänster i den utsträckning som det i någon annan författning eller i en EU-förordning finns bestämmelser som reglerar samma fråga och har samma syfte.

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i produktsäkerhetslagen. Förordning (2012:471)

13 §

  Om Europeiska kommissionen med stöd av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet har beslutat om åtgärder mot specifika och individuellt identifierade varor eller partier av varor som medför allvarlig risk, ska tillsynsmyndigheten genomföra kommissionens beslut genom förelägganden eller förbud.

Kommissionens beslut ska vara genomfört inom 20 dagar från att det fattades, om inte någon annan tidsfrist anges i beslutet.
Förordning (2012:471)

14 §

  Tillsynsmyndigheten ska bereda berörda näringsidkare tillfälle att inom en månad yttra sig över de åtgärder som har vidtagits enligt 13 §. Tillsynsmyndigheten ska snarast underrätta Europeiska kommissionen om de yttranden som har kommit in. Förordning (2012:471)