Förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:789). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser upphävdes 2017-04-01 genom SFS 2017:161


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt denna förordning. Förordning (2008:1153)

6 §

  Om en bedömning som gjorts i enlighet med 5 § och som omfattar alla tänkbara åtgärder, inklusive införande av flygrestriktioner under vissa tider, visar att det måste införas driftsrestriktioner som innebär utfasning av luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal för att målen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen ska uppnås, ska följande regler tillämpas för den berörda flygplatsen i stället för förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2408/92:
   - Sex månader efter det att bedömningen färdigställts och beslut fattats om att införa driftsrestriktioner, får det i jämförelse med motsvarande tidsperiod för året före inte ges ytterligare tillstånd för ny trafik med luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal på den aktuella flygplatsen.
   - Tidigast sex månader därefter får flygbolag åläggas att minska flygrörelserna för sina luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal som trafikerar den aktuella flygplatsen, varvid den årliga utfasningstakten inte får överstiga 20 procent av de totala ursprungliga rörelserna.

I enlighet med bestämmelserna om bedömning i 5 § har man på Stockholm-Bromma flygplats rätt att tillämpa en snävare definition av luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal, under förutsättning att denna definition inte omfattar civila jetdrivna underljudsflygplan som - antingen genom ursprunglig certifiering eller omcertifiering - uppfyller bullernormerna i volym I, del II, kapitel 4 i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart. Förordning (2010:789)

8 §

  Transportstyrelsen får för luftfartyg med en normavvikelse med liten marginal, vid flygplatser där driftsrestriktioner införts, tillåta enskilda flygningar som inte kan utföras med stöd av övriga bestämmelser i denna förordning under förutsättning att det gäller
      a) luftfartyg vars starter och landningar är så exceptionella att det skulle vara orimligt att vägra att göra ett tillfälligt undantag, eller
      b) luftfartyg som används för icke-kommersiella flygningar för ändringar, reparationer och underhåll.
Förordning (2008:1153)

9 §

  Transportstyrelsen ska när nya driftsrestriktioner införs se till att alla berörda parter underrättas om de nya restriktionerna samt får reda på skälen till att de införs, inklusive hur 4 § tillämpats, senast
      a) sex månader innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 § första stycket första strecksatsen,
      b) ett år innan åtgärderna i 6 § första stycket andra strecksatsen och 6 § andra stycket träder i kraft,
      c) två månader före tidtabellskonferensen för den berörda tidtabellsperioden innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 §.

Transportstyrelsen ska skyndsamt underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet), övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen om sådana nya driftsrestriktioner som avses i denna förordning som verket har beslutat att införa på en flygplats på sitt territorium. Förordning (2010:789)

11 §

  Transportstyrelsen ska vid behov lämna information till Europeiska kommissionen om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2010:789)

Whoops, looks like something went wrong.