Järnvägsförordning (2004:526)

119 av 121 paragrafer (98 %) har ändrats i järnvägsförordning (2004:526) sedan utfärdandet (t.om. SFS 20008:1287). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till järnvägslagen (2004:519). Förordning (2015:361)

1 kap. 1 a §

  Bestämmelserna i 3 kap. 11 § och 5 kap. gäller inte för verksamhet vid
   1. lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för persontrafik eller museitrafik, eller
   2. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods. Förordning (2017:1287)

1 kap. 2 §

  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt järnvägslagen (2004:519).

Transportstyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av järnvägslagen samt 1-3 och 5 kap. denna förordning. Förordning (2008:1287)

1 kap. 3 §

  De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver betyder

anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant europeiskt tekniskt godkännande eller sådan nationell standard som genomför europeisk standard som anges i artikel 1.8-1.12 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna,

transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och för höghastighetstrafik,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG,
väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU,
väsentliga uppgifter: beslutsfattande om tilldelning av tåglägen och beslutsfattande som rör uttag av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastruktur. Förordning (2019:262)

1 kap. 4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. vilka fordon som är arbetsfordon,
   2. vilka fordon som är museijärnvägsfordon,
   3. att vissa spåranläggningar inte ska anses vara järnvägsinfrastruktur, och
   4. vilken järnvägsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse för järnvägsmarknaden. Förordning (2015:361)

1 kap. 5 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för infrastrukturförvaltare att föra register över sina järnvägsanläggningar och krav på innehåll i sådana register. Förordning (2015:361)

2 kap. 1 §

  Transportstyrelsen ska övervaka järnvägssystemens säkerhet. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhet när det gäller
   1. materiels beskaffenhet,
   2. verksamheters organisation,
   3. kunskapskrav för anställda med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten,
   4. säkerhetsstyrningssystem och verksamhetsutövares övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet enligt 2 kap. 5 § andra stycket järnvägslagen (2004:519),
   5. säkerhetsrapporter,
   6. trafiksäkerhet,
   7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra händelser med betydelse för säkerheten utöver vad som anges i 2 kap. 6 § järnvägslagen, samt
   8. beredskapsplaner.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om säkerhet i 2 kap. 1-5 a §§ järnvägslagen för verksamhet vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § den lagen.

Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. Förordning (2015:361)

2 kap. 1 a §

  Transportstyrelsen ska enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommission vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet), ska Transportstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen. Förordning (2008:1287)

2 kap. 2 §

  Transportstyrelsen beslutar om namn på trafikplats för järnväg. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om namn på sådan trafikplats.

Innan ett namn fastställs eller ändras ska Transportstyrelsen höra Lantmäteriet, berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Förordning (2013:318)

2 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter om hälsokraven enligt 2 kap. 3 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) samt om hälsoundersökning enligt 2 kap. 4 § samma lag.
Förordning (2008:1287)

2 kap. 3 a §

  Transportstyrelsen ska samla in information om gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 i och bilaga I till direktiv 2004/49/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/88/EU. Förordning (2015:12)

2 kap. 3 b §

  Transportstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete inom järnvägsområdet. Rapporten ska överlämnas till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten ska innehålla uppgifter om
   1. Transportstyrelsens bedömning av järnvägssäkerhetens utveckling, med en sammanställning av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv 2004/49/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/88/EU,
   2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter om järnvägssäkerhet,
   3. utvecklingen avseende meddelade säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen, och
   4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete. Förordning (2015:12)

2 kap. 3 c §

  Transportstyrelsen ska till Europeiska gemenskapernas kommission anmäla beslutade ändringar av gällande myndighetsföreskrifter om säkerhet inom järnvägsområdet, såvida bestämmelserna inte enbart avser genomförande av EG-direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 §.
Förordning (2008:1287)

2 kap. 4 §

  Bestämmelserna i 5-14 §§ och 15 § första stycket gäller endast delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utgången av juni 2004.
Bestämmelserna gäller dock i tillämpliga delar även delsystem och komponenter som har tagits i bruk dessförinnan men efter den 1 januari 2001, om de ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik.

Bestämmelserna i 5-14, 14 b och 14 c §§ samt 15 § första stycket gäller inte för museijärnvägsfordon eller för järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 1 järnvägslagen (2004:519). Förordning (2015:361)

2 kap. 5 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om specifikationer som svarar mot kraven i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning. Sådana föreskrifter får innehålla krav på att en bedömning enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) ska utföras av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som ska tillämpas i avvaktan på att tekniska specifikationer för driftskompatibilitet offentliggjorts enligt första stycket.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift, underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon. Förordning (2011:1117)

2 kap. 6 §

  Varje delsystem och varje däri ingående komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet ska uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU.
Förordning (2015:12)

2 kap. 7 §

  Varje delsystem skall överensstämma med de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och med de andra krav i fråga om projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift och underhåll eller brukande som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1287)

2 kap. 8 §

  Kontroll samt bedömning av överensstämmelse och lämplighet enligt 2 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen (2004:519) skall göras i enlighet med förfaranden som föreskrivs i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som anges i 5 § och med relevanta europeiska specifikationer.

Innan det finns en tillämplig och offentliggjord teknisk specifikation för driftskompatibilitet eller för det fall ett visst delsystem helt eller delvis undantagits från tillämpning i antagna tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, skall Transportstyrelsen upprätta en förteckning över de tekniska föreskrifter, standarder och specifikationer som skall användas för att uppfylla de väsentliga kraven. I förteckningen skall specifikationerna anges uppdelade per delsystem.
Transportstyrelsen skall överlämna förteckningen till övriga medlemsstater inom EES, till Schweiz och till Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2008:1287)

2 kap. 8 a §

  Sådana föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som avses i 5 § andra stycket och som är avsedda för järnvägsfordon, ska omfatta de parametrar som anges i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, senast ändrad genom direktiv 2009/131/EG.

Transportstyrelsen ska dela in de föreskrifter som avses i första stycket i
      a) internationella normer och nationella föreskrifter som i fråga om järnvägssäkerhet anses likvärdiga med andra medlemsstaters nationella föreskrifter,
      b) föreskrifter som inte omfattas av a eller c, och
      c) föreskrifter som gäller de tekniska egenskaperna hos infrastrukturen och som är nödvändiga för att garantera en säker och driftskompatibel användning av det berörda järnvägsnätet. Förordning (2011:1117)

2 kap. 10 §

  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsförfaranden och kontroll i samband med EG-försäkran och EG-kontrollförklaring samt om innehållet i dessa. Förordning (20008:1287)

2 kap. 11 §

  Transportstyrelsen får, när det gäller delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet, besluta att inte tillämpa en sådan teknisk specifikation som avses i 5 § första stycket endast för projekt som gäller
   1. ett nytt delsystem eller en modernisering eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om projektet vid tidpunkten för publicering av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet i Europeiska unionens officiella tidning är långt framskridet eller omfattas av ett avtal som håller på att genomföras,
   2. en modernisering eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om lastprofilen, spårvidden eller spåravståndet eller den elektriska spänningen enligt tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet är inkompatibla med vad som gäller för det befintliga delsystemet,
   3. en modernisering, utvidgning eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om tillämpningen av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet skulle hota projektets lönsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska järnvägssystemet,
   4. att snabbt återupprätta järnvägsförbindelserna efter en olyckshändelse eller en naturkatastrof och det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att göra detta om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet helt eller delvis ska tillämpas,
   5. för fordon till eller från tredjeland där spårvidden avviker från den spårvidd som används för gemenskapens huvudjärnvägsnät. Förordning (2013:318)

2 kap. 12 §

  Transportstyrelsen ska till Europeiska kommissionen överlämna en förteckning över alla för styrelsen kända långt framskridna projekt som genomförs på svenskt territorium och för vilka ett undantag från en teknisk specifikation för driftskompatibilitet enligt 11 § 1 skulle kunna aktualiseras.
Förteckningen ska överlämnas till kommissionen senast ett år efter det att den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet trädde i kraft. Förordning (2013:318)

2 kap. 13 §

  Innan Transportstyrelsen fattar beslut enligt 11 § 2, 3 eller 5 ska styrelsen överlämna en begäran om undantag till Europeiska kommissionen. Begäran ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG.
Förordning (2013:318)

2 kap. 13 a §

  Innan Transportstyrelsen fattar beslut enligt 11 § 1 eller 4 ska styrelsen överlämna ett underlag till Europeiska kommissionen. Underlaget ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG. Förordning (2013:318)

2 kap. 14 §

  Om Europeiska kommissionen beslutar att inte tillåta ett undantag får beslut enligt 11 § 2, 3 eller 5 inte meddelas.
Om Europeiska kommissionen inte fattat ett beslut i ärendet inom sex månader från det att en begäran med fullständigt underlag lämnats in, ska det anses att begäran godtagits.

Om Europeiska kommissionen, när det gäller undantag enligt 11 § 1 eller 4, utfärdar en rekommendation om vilka specifikationer som ska tillämpas, ska Transportstyrelsen beakta denna rekommendation. Förordning (2013:318)

2 kap. 14 a §

  Inför en prövning enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) ska sökanden ge in handlingar som styrker teknisk kompatibilitet och säker integrering i järnvägssystemet.
Förordning (2011:1117)

2 kap. 14 b §

  Ett delsystem som inte alls eller endast till viss del omfattas av krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och som har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar upp dokumentation som styrker att delsystemet
   1. uppfyller de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU,
   2. är tekniskt kompatibelt med det järnvägssystem det ska integreras i, och
   3. kan användas på ett för järnvägssäkerheten betryggande sätt i järnvägssystemet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt om det krävs tester för att styrelsen ska kunna pröva ansökan. Förordning (2015:12)

2 kap. 14 c §

  Om det enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) krävs ett nytt godkännande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, ska Transportstyrelsen besluta i vilken utsträckning sådana specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket ska tillämpas.

Om Transportstyrelsen beslutar att sådana specifikationer som avses i 5 § första stycket inte ska tillämpas, ska styrelsen anmäla detta till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla ett underlag med uppgifter om
   1. skälet för att specifikationerna inte tillämpas fullt ut,
   2. vilka tekniska krav styrelsen i stället ställer på delsystemet, och
   3. det organ som ansvarar för EG-kontrollen av delsystemet.
Förordning (2011:1117)

2 kap. 14 d §

  Transportstyrelsen ska meddela beslut om nytt godkännande att ta ett delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en fullständig ansökan getts in till styrelsen. Förordning (2011:1117)

2 kap. 15 §

  Sådana delsystem, som enligt bilaga II punkt 1 b till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen motsvarar funktionellt definierade områden, behöver inte godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om andra undantag från kravet på godkännande. Förordning (2011:394)

2 kap. 15 a §

  Efter det att ett delsystem godkänts för att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), ska Transportstyrelsens tillsyn över delsystemet ske i enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till fordon, samt i enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till infrastruktur.

Transportstyrelsen ska vid denna tillsyn tillämpa de bedömnings- och kontrollförfaranden som anges i tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.
Förordning (2013:869)

2 kap. 16 §

  För järnvägsfordon som har godkänts för att tas i bruk av behörig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz krävs ett kompletterande godkännande enligt 17 eller 19 § innan fordonet får tas i bruk på svenska järnvägsnät.

Ett kompletterande godkännande behövs dock inte för järnvägsfordon som godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz och som
   1. helt överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 2 kap. 8 § andra stycket järnvägslagen (2004:519), och
   2. ska användas enbart på järnvägsinfrastruktur som helt överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt samma paragraf.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet på kompletterande godkännande enligt första stycket. Förordning (2011:1117)

2 kap. 17 §

  Ett järnvägsfordon som överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, dock utan att uppfylla förutsättningarna för undantag från kravet på kompletterande godkännande enligt 16 § andra stycket eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § tredje stycket, ska godkännas för att tas i bruk på svenska järnvägsnät enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar att fordonet
   1. har godkänts för att tas i bruk av behörig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz, och
   2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordonet ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, signalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast och andra begränsningar i infrastrukturen.

För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökanden visar upp det tekniska underlaget för EG- kontrollförklaringen och, för fordon som är utrustade med dataregistreringsutrustning, det tekniska underlaget för förfarandet för insamling av uppgifter, samt registerutdrag om underhållshistorik och om eventuella tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket. Förordning (2011:1117)

2 kap. 18 §

  Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk enligt 17 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast
   1. två månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 17 § har lämnats in, eller
   2. en månad efter det att kompletterande upplysningar eller resultat av prover som styrelsen har begärt har lämnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk. Förordning (2011:1117)

2 kap. 19 §

  Ett järnvägsfordon som inte, eller endast till viss del, överensstämmer med krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) om sökanden visar att fordonet
   1. har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, och
   2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordonet ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, signalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast och andra begränsningar i infrastrukturen.

För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökanden visar upp
   1. tekniska data, underhållsprogram och särskilda driftsegenskaper som, för fordon utrustade med dataregistreringsutrustning, ska innefatta information om förfaranden för insamling av sådana uppgifter som avses i artikel 20.2 c i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), och
   2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underhållshistorik och tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.

Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i första stycket 1 och andra stycket 1, om det inte finns en betydande säkerhetsrisk.

När det gäller första stycket 2 och andra stycket 2 får Transportstyrelsen begära
   1. ytterligare information,
   2. tester som visar att fordonet är kompatibelt med järnvägsinfrastrukturen, och
   3. att riskhantering genomförs enligt kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 för att säkerställa att krav i nationella tekniska specifikationer är uppfyllda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket. Förordning (2013:869)

2 kap. 20 §

  Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk enligt 19 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast
   1. fyra månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 19 § har lämnats in, eller
   2. två månader efter det att upplysningar eller resultat av prover som styrelsen har begärt har lämnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk. Förordning (2011:1117)

2 kap. 21 §

  I syfte att underlätta prövningsförfarandet vid kompletterande godkännanden av järnvägsfordon som inte överensstämmer med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska Transportstyrelsen klassificera de nationella bestämmelserna i enlighet med bilaga VII till direktiv 2008/57/EG. Förordning (2011:1117)

2 kap. 22 §

  Om provkörning krävs för att ett fordon ska kunna godkännas för att tas i bruk, ska Trafikverket se till att sådan provkörning kan utföras inom tre månader efter det att förfrågan kom in till Trafikverket. Förordning (2011:1117)

2 kap. 23 §

  Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska järnvägsbyrån när ett godkännande av en fordonstyp enligt 2 kap. 20 § första stycket järnvägslagen (2004:519) beviljas, ändras, tillfälligt dras tillbaka eller återkallas. Förordning (2011:1117)

2 kap. 23 a §

  Transportstyrelsens prövning för förnyat typgodkännande enligt 2 kap. 20 § tredje stycket järnvägslagen (2004:519) får endast avse förhållanden som påverkas av de ändrade föreskrifterna.
Förordning (2013:869)

2 kap. 24 §

  Om en ansökan om typgodkännande görs i flera länder samtidigt, ska Transportstyrelsen samarbeta med motsvarande myndigheter i övriga berörda länder i syfte att underlätta förfarandet. Förordning (2011:1117)

2 kap. 24 a §

  En försäkran om överensstämmelse ska
   1. för fordon som överensstämmer med en teknisk specifikation för driftskompatibilitet fastställas enligt de kontrollförfaranden som anges i specifikationen, och
   2. för fordon som inte överensstämmer med en teknisk specifikation för driftskompatibilitet fastställas i enlighet med de kontrollförfaranden som anges i modulerna D eller E i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv. Förordning (2013:318)

2 kap. 25 §

  För fordon som är godkända för att tas i bruk utan att ha tilldelats ett europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och en beteckning om driftskompatibilitet i enlighet med 2 kap. 22 § järnvägslagen (2004:519), ska fordonsinnehavaren ansöka om att fordonet ska tilldelas sådana nummer och beteckningar hos Transportstyrelsen. Förordning (2011:1117)

2 kap. 26 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. godkännande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519),
   2. krav på nytt godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen,
   3. godkännande av järnvägsfordon och fordonstyper enligt 15-17, 20 och 21 §§ järnvägslagen och om undantag från krav på godkännande samt om godkännande av en serie identiskt lika fordon,
   4. europeiska fordonsnummer, innehavarbeteckningar och beteckningar om driftskompatibilitet enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen och om undantag från kravet på märkning enligt 2 kap. 22 § den lagen,
   5. när fordon som vid denna förordnings ikraftträdande redan är godkända att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen senast ska vara märkta med sådana nummer och beteckningar som avses i 4, och
   6. underhållsansvariga enheter enligt 2 kap. 23 och 24 §§ järnvägslagen och om undantag från krav på sådan enhet.
Förordning (2011:1117)

2 kap. 27 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall lämna i syfte att förse Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska järnvägsbyrån med underlag i deras regelutvecklingsarbete enligt 8 kap 3 a § järnvägslagen (2004:519).
Förordning (2011:1117)

2 kap. 28 §

  Som svensk förordning ska gälla originaltexterna av bestämmelserna i bihang F om validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. Bihanget ska gälla i den lydelse som framgår av bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna reglerar de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten.

De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna i bilagan till denna förordning. Förordning (2015:346)

2 kap. 29 §

  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter som avses i bihang F. Förordning (2015:346)

2 kap. 30 §

  Transportstyrelsen är behörig att besluta om tekniskt godkännande enligt artikel 5 i bihang G till det fördrag som anges i 28 §. Bedömningen av överensstämmelse ska vara utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om beslut om tekniskt godkännande. Förordning (2015:346)

3 kap. 1 §

  Transportstyrelsen ska meddela ett beslut om licens enligt 3 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) så snart som möjligt, dock senast tre månader efter det att all relevant information för prövning av ansökan getts in.
Förordning (2015:361)

3 kap. 1 a §

  Transportstyrelsen ska på sin webbplats offentliggöra en beskrivning av förfarandet för att beviljas licens.
Transportstyrelsen ska informera Europeiska kommissionen om detta och om var informationen finns tillgänglig.
Förordning (2015:361)

3 kap. 2 §

  När Transportstyrelsen utfärdar, ändrar eller återkallar en licens ska styrelsen omedelbart underrätta Europeiska järnvägsbyrån om detta. Förordning (2015:361)

3 kap. 3 §

  Om det kan konstateras att ett järnvägsföretag som beviljats licens i ett annat land inom EES eller i Schweiz inte uppfyller uppställda krav, skall Transportstyrelsen genast underrätta tillståndsmyndigheten i det land som beviljat licensen. Förordning (2008:1287)

3 kap. 4 §

  Kravet på yrkeskunnande i 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) ska anses uppfyllt av den som förfogar över en ledningsorganisation som har den kunskap eller erfarenhet som krävs för att utöva en säker och pålitlig operativ kontroll över den typ av verksamhet som ansökan om licensen gäller.
Förordning (2015:361)

3 kap. 5 §

  Kravet på ekonomisk förmåga i 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) ska anses uppfyllt av den som kan visa att denne enligt realistiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under de närmaste 12 månaderna.
Förordning (2015:361)

3 kap. 5 a §

  Den som ansöker om licens enligt 3 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) ska till Transportstyrelsen lämna uppgifter om sin ekonomiska förmåga. Uppgifter ska lämnas om åtminstone följande:
   1. tillgängliga medel inklusive beviljade checkräkningskrediter och lån,
   2. medel och tillgångar som kan användas som säkerhet,
   3. rörelsekapital,
   4. relevanta kostnader, inklusive inköpskostnader eller förskottsbetalning för fordon och annan rullande materiel, mark, byggnader och anläggningar,
   5. fasta kostnader, och
   6. skatter och sociala avgifter.
Förordning (2015:361)

3 kap. 5 b §

  Transportstyrelsen ska kontrollera den ekonomiska förmågan enligt 5 § särskilt genom granskning av årsredovisning eller, i de fall en årsredovisning inte finns, innevarande års balansräkning. Förordning (2015:361)

3 kap. 5 c §

  Kravet på ekonomisk förmåga enligt 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) ska inte anses uppfyllt av den som har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.
Förordning (2015:361)

3 kap. 5 d §

  Transportstyrelsen får för att kontrollera den ekonomiska förmågan enligt 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) begära att sökanden lämnar en revisionsberättelse eller andra relevanta handlingar innehållande de uppgifter som avses i 5 a §, som upprättats av en bank, en bokföringsbyrå eller en auktoriserad revisor.
Förordning (2015:361)

3 kap. 6 §

  Kravet på gott anseende i 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) ska inte anses uppfyllt av den som försatts i konkurs. Det ska inte heller anses uppfyllt om personer som ingår i företagets ledning har dömts för
   1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
   2. allvarliga överträdelser av lagstiftning som gäller transporter, eller
   3. allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt sociallagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning eller arbetsmiljölagstiftning eller, när det gäller företag som avser att bedriva gränsöverskridande godstransporter, tullagstiftning. Förordning (2015:361)

3 kap. 6 a §

  Om Transportstyrelsen har återkallat en licens med stöd av 8 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) på grund av järnvägsföretagets bristande efterlevnad av kravet på ekonomisk förmåga, får en tillfällig licens utfärdas under den tid som järnvägsföretaget omorganiseras. Detta gäller dock endast om bedömningen görs att säkerheten inte äventyras. En tillfällig licens får vara giltig i högst 6 månader. Förordning (2015:361)

3 kap. 6 b §

  Om ett järnvägsföretag har avbrutit sin verksamhet under 6 månader eller inte har påbörjat verksamheten inom 6 månader efter det att licensen beviljades, får Transportstyrelsen besluta att järnvägsföretaget ska ansöka om förnyad prövning av licensen eller att licensen tillfälligt ska återkallas. När det gäller tidsfristen för påbörjande av verksamheten, får Transportstyrelsen på begäran av järnvägsföretaget besluta att denna tidsfrist ska förlängas. Transportstyrelsen ska vid bedömningen särskilt beakta om de transporttjänster järnvägsföretaget avser att bedriva kräver längre tid än 6 månader att påbörja.
Förordning (2015:361)

3 kap. 6 c §

  Om ett järnvägsföretag byter ägare eller slås samman med ett annat företag, får Transportstyrelsen besluta att järnvägsföretaget ska ansöka om förnyad prövning av licensen.
Järnvägsföretaget får dock fortsätta att bedriva verksamheten under den förnyade prövningen om inte Transportstyrelsen på grund av säkerhetsskäl beslutar annat. Förordning (2015:361)

3 kap. 7 §

  Transportstyrelsen skall meddela ett beslut om säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) eller säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en fullständig ansökan getts in. Förordning (2008:1287)

3 kap. 8 §

  När Transportstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat A-delen av ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall styrelsen senast inom en månad underrätta Europeiska järnvägsbyrån. Underrättelsen skall innehålla det berörda järnvägsföretagets namn och adress, dag för utfärdande av intyget, omfattning och giltighet av intyget samt, vid återkallelse av intyget, en motivering av beslutet.
Förordning (2008:1287)

3 kap. 9 §

  Om Transportstyrelsen har återkallat B-delen av ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall styrelsen genast underrätta den säkerhetsmyndighet inom EES eller i Schweiz som har utfärdat A-delen av intyget.
Förordning (2008:1287)

3 kap. 10 §

  Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519) skall vara uppdelat i en A- och en B-del.

A-delen skall innehålla ett godkännande av infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem enligt 2 kap. 5 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och B-delen skall innehålla ett godkännande av att de övriga krav som ställs för att få säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen uppfylls. Förordning (2007:453)

3 kap. 11 §

  När Transportstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, skall styrelsen inom en månad underrätta Europeiska järnvägsbyrån.

Underrättelsen skall innehålla infrastrukturförvaltarens namn och adress, dag för utfärdandet av tillståndet, omfattningen och giltigheten av tillståndet samt, vid återkallelse av tillståndet, en motivering av beslutet. Förordning (2008:1287)

3 kap. 11 a §

  Transportstyrelsen ska följa marknaden för järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas
   1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag ska kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller
   2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG.
Förordning (2008:1287)

3 kap. 12 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. licenser, förnyad prövning av licenser och tillfälliga licenser,
   2. säkerhetsintyg,
   3. nationellt trafiksäkerhetstillstånd,
   4. säkerhetstillstånd, och
   5. omprövning av tillstånd eller villkor.
Förordning (2015:361)

4 kap. 1 §

  Har upphävts genom förordning (2011:104)

4 kap. 1 a §

  Har upphävts genom förordning (2011:104)

4 kap. 1 b §

  Endast det järnvägsföretag som Arlandabanan Infrastructure AB godkänt har rätt att ta upp och lämna av passagerare som reser till eller från Arlanda flygplats på linjen mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats.
Godkännandet får ske efter regeringens medgivande.

Godkännande enligt första stycket behövs inte för internationell persontrafik. Godkännande behövs inte heller för den som utför annan trafik om det företag som enligt första stycket har trafikeringsrätten ger sitt samtycke till denna.
Förordning (2011:104)

4 kap. 2 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1834)

4 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1117)

4 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:104)

4 kap. 5 §

  Har upphävts genom förordning (2011:104)

4 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2011:104)

5 kap. 1 §

  För att infrastrukturförvaltare ska uppfylla kravet om konkurrensneutralitet och icke-diskriminering i förhållande till järnvägsföretag och andra sökande av kapacitet enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) ska infrastrukturförvaltaren säkerställa att alla relevanta delar av verksamheten uppfyller dessa krav. Detta innebär för Trafikverkets verksamhet bland annat att
   1. ledamöterna i styrelsen och de chefer som rapporterar direkt till styrelsen agerar på ett icke-diskriminerande sätt och att deras opartiskhet inte är påverkad av någon intressekonflikt,
   2. ledamöterna i styrelsen inte samtidigt är ledamöter i ett järnvägsföretags styrelse,
   3. de väsentliga uppgifterna organisatoriskt och beslutsmässigt utförs på ett oberoende sätt i förhållande till järnvägsföretag och andra sökande av kapacitet och att de personer som ansvarar för att fatta beslut om dessa uppgifter inte påverkas av någon intressekonflikt,
   4. personer som ansvarar för att fatta beslut om väsentliga uppgifter hos Trafikverket inte samtidigt är ledamöter i ett järnvägsföretags styrelse,
   5. trafikledning och planering av underhåll utövas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt och att de personer som ansvarar för att fatta beslut om dessa uppgifter inte påverkas av någon intressekonflikt,
   6. trafikledning utövas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt så att i händelse av exempelvis en störning alla berörda järnvägsföretag så snabbt som möjligt får fullständig tillgång till relevant information, och
   7. Trafikverket på ett öppet och icke-diskriminerande sätt samråder med berörda järnvägsföretag och andra sökande om sin planering för underhålls- och moderniseringsarbeten och så långt möjligt beaktar deras synpunkter. Förordning (2019:262)

5 kap. 1 a §

  Har upphävts genom förordning (2015:361)

5 kap. 2 §

  Förutsatt att det inte uppstår några intressekonflikter och att konfidentiell information inte obehörigen förs vidare hindrar inte kraven på icke-diskriminering och konkurrensneutralitet enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) att Trafikverket lägger ut delar av sina uppgifter på entreprenad. Om de uppgifter som läggs ut på entreprenad rör annat än utveckling, underhåll och modernisering av järnvägsinfrastrukturen, får uppgifterna dock inte läggas ut på entreprenad till ett järnvägsföretag eller till någon som kontrollerar eller kontrolleras av ett järnvägsföretag.

Det förhållandet att uppgifter läggs ut på entreprenad ska inte påverka det ansvar Trafikverket har i egenskap av infrastrukturförvaltare för verksamheten enligt järnvägslagen. Förordning (2019:262)

5 kap. 2 a §

  Har upphävts genom förordning (2017:1287)

5 kap. 3 §

  Kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) hindrar inte att Trafikverket under Transportstyrelsens överinseende ingår samarbetsavtal med ett eller flera järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt i syfte att skapa fördelar för kunderna, såsom sänkta kostnader och förbättrad prestanda på den del av nätet som omfattas av avtalet.

Transportstyrelsen ska övervaka tillämpningen av sådana samarbetsavtal och får i de fall det bedöms motiverat ge råd om att avtalet ska upphävas. Förordning (2019:262)

5 kap. 4 §

  Vertikalt integrerade företag är
   1. företag som ansöker om undantag från förbudet i 6 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) att utföra eller organisera järnvägstrafik och samtidigt ansvara för tilldelning av infrastrukturkapacitet eller fastställande av avgifter, och
   2. företag som har beviljats undantag från det förbudet.

Vertikalt integrerade företag kan klassificeras i någon av följande kategorier av företag där, i den mening som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer,
   1. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett företag som på samma gång kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens nät,
   2. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens nät,
   3. ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens nät kontrolleras av en infrastrukturförvaltare, eller
   4. ett företag består av klart avgränsade avdelningar, varav en avdelning är infrastrukturförvaltare och en eller flera avdelningar tillhandahåller transporttjänster. Förordning (2019:262)

5 kap. 5 §

  När undantag från förbudet mot vertikal integration i 6 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) prövas, kan icke- diskriminerande tilldelning av infrastrukturkapacitet och fastställande av avgifter inte förutsättas om
   1. ett järnvägsföretag eller någon annan enhet inom det vertikalt integrerade företaget än infrastrukturförvaltaren har ett avgörande inflytande över de väsentliga uppgifterna,
   2. infrastrukturförvaltaren inte är organisatoriskt skild från andra enheter inom det vertikalt integrerade företaget,
   3. ledamöter i infrastrukturförvaltarens styrelse eller personer som fattar beslut som rör de väsentliga uppgifterna får en resultatbaserad ersättning från någon annan enhet inom det vertikalt integrerade företaget eller bonus kopplad till ett järnvägsföretags finansiella resultat,
   4. känslig information som rör de väsentliga uppgifterna är tillgänglig för andra än behöriga personer hos infrastrukturförvaltaren inom det vertikalt integrerade företaget,
   5. ett järnvägsföretag eller någon annan enhet än infrastrukturförvaltaren inom det vertikalt integrerade företaget har ett avgörande inflytande över tillsättning och avsättning av personer som ansvarar för att fatta beslut om de väsentliga uppgifterna,
   6. de väsentliga uppgifterna läggs ut på entreprenad till en annan enhet inom det vertikalt integrerade företaget som inte uteslutande utför sådana uppgifter,
   7. infrastrukturförvaltaren ger utdelning till en ägare som är del av samma vertikalt integrerade företag och som utövar kontroll över både infrastrukturförvaltaren och ett järnvägsföretag,
   8. lån eller tjänster mellan juridiskt skilda enheter inom det vertikalt integrerade företaget tillhandahålls till mer förmånliga villkor än vad som gäller på marknaden i övrigt eller, när det gäller tjänster, till en kostnad som understiger produktionskostnaden inklusive en rimlig vinstmarginal, eller
   9. redovisningen hos infrastrukturförvaltaren och övriga enheter inom det vertikalt integrerade företaget inte är så tydlig att det som anges i 7 eller 8 kan kontrolleras.
Förordning (2019:262)

5 kap. 6 §

  Trafikverket ska säkerställa att en lämplig samordningsmekanism inrättas och upprätthålls för att säkerställa samordningen mellan Trafikverket och berörda järnvägsföretag och andra sökande av infrastrukturkapacitet. När så är lämpligt ska företrädare för användare av järnvägstjänster för godstransport och persontrafik på järnväg samt nationella, lokala eller regionala myndigheter inbjudas att delta. Transportstyrelsen får delta som observatör. Samordningen ska omfatta bland annat
   1. de sökandes behov när det gäller underhåll och utvecklingen av infrastrukturkapaciteten,
   2. innehållet i och genomförandet av beskrivningen av järnvägsnätet enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519),
   3. intermodalitets- och driftskompabilitetsfrågor,
   4. övriga frågor som rör villkoren för tillträde till och användningen av infrastrukturen samt kvaliteten på Trafikverkets tjänster.

Trafikverket ska i samråd med berörda parter utarbeta och offentliggöra riktlinjer för samordningen. Samordningen ska ske minst en gång per år. Trafikverket ska på sin webbplats offentliggöra en översikt över verksamhet som genomförs med anledning av samordningen. Om samråd erbjuds berörda parter i de frågor som anges i 1-4 enligt andra bestämmelser i järnvägslagen eller till lagen anslutande föreskrifter, behöver inget särskilt samråd i sådana frågor genomföras enligt denna paragraf. Förordning (2019:262)

5 kap. 7 §

  I syfte att underlätta tillhandahållandet av effektiv och ändamålsenlig järnvägstrafik inom unionen ska Trafikverket delta och samarbeta i ett nätverk som håller regelbundna möten för att
   1. utveckla unionens järnvägsinfrastruktur,
   2. främja ett snabbt och effektivt genomförande av det gemensamma europeiska järnvägsområdet,
   3. utbyta bästa praxis,
   4. övervaka och jämföra prestandan,
   5. bidra till kommissionens marknadsövervakningsverksamhet,
   6. hantera gränsöverskridande flaskhalsar, och
   7. diskutera tillämpningen av artiklarna 37 och 40 i direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Vid tillämpning av första stycket 4 ska Trafikverket bidra till att nätverket identifierar gemensamma principer och metoder för enhetlig övervakning och jämförelse av prestandan. Förordning (2019:262)

5 kap. 8 §

  Trafikverket ska genom effektiv förvaltning av infrastrukturen, och utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet på infrastrukturtjänsten, verka för att sänka sina kostnader för att tillhandahålla infrastruktur och därmed sänka nivån på tillträdesavgifter. Förordning (2019:262)

5 kap. 9 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1287)

5 kap. 9 a §

  Den verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som avses i 6 kap. 4 a och 22 a §§ och 7 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519) ska utformas i enlighet med de grundprinciper som framgår av bilaga VI punkt 2 a-b och d-h till Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/34/EU) av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2017:1287)

5 kap. 9 b §

  En infrastrukturförvaltare ska registrera och rapportera avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt utnyttjande av infrastrukturen enligt 6 kap. 4 a § järnvägslagen (2004:519) i enlighet med en kodstruktur som motsvarar bilaga VI punkt 2 c till direktiv (2012/34/EU), i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:1287)

5 kap. 9 c §

  Vid samråd och samordning av ansökningar i kapacitetstilldelningen enligt 6 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen (2004:519) ska infrastrukturförvaltaren se till att de sökande kostnadsfritt inom rimlig tid skriftligt eller elektroniskt får tillgång till åtminstone följande uppgifter:
   1. tåglägen som begärts av alla andra sökande på samma linjer,
   2. tåglägen som preliminärt tilldelats andra sökande på samma linjer,
   3. föreslagna alternativa tåglägen för den sökande, och
   4. fullständig information om de kriterier som används i kapacitetstilldelningsförfarandet.

Om uppgifterna enligt första stycket 1-4 framgår av beskrivningen av järnvägsnätet enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen eller av förslag till tågplan enligt 6 kap. 9 § första stycket järnvägslagen, behöver inget särskilt dokument upprättas av infrastrukturförvaltaren. Förordning (2017:1287)

5 kap. 9 d §

  En beredskapsplan enligt 6 kap. 17 § järnvägslagen (2004:519) ska innehålla en förteckning över alla myndigheter eller andra organ som ska informeras i händelse av en allvarlig olycka eller en allvarlig störning i järnvägstrafiken. Förordning (2017:1287)

5 kap. 9 e §

  En infrastrukturförvaltare ska så snart som möjligt informera berörda parter om att infrastrukturkapacitet inte finns att tillgå till följd av ett oplanerat banarbete som föranleds av en störning i järnvägstrafiken enligt 6 kap. 17 § järnvägslagen (2004:519). Förordning (2017:1287)

5 kap. 10 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. beskrivningen av järnvägsnät,
   2. tidsplanen för tilldelningen,
   3. tågplanen,
   4. kapacitetsanalysen,
   5. kapacitetsförstärkningsplanen,
   6. förfarandet vid ansökningar om kapacitet och om kapacitetstilldelningen i övrigt,
   7. åtgärder vid störningar, röjnings- och nödsituationer samt beredskapsplaner, och
   8. tjänster och förfarandet för tillhandahållande av tjänster.
Förordning (2015:361)

6 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen (2004:519), och
   2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § järnvägslagen.
Förordning (2015:361)

6 kap. 1 a §

  Har upphävts genom förordning (2011:1117)

6 kap. 2 §

  Trafikverket får ta ut avgifter enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519). Förordning (2010:149)

6 kap. 2 a §

   Träder i kraft 2021-04-30
Trafikverket ska när det gäller tjänster som tillhandahålls under perioden den 1 mars 2020-30 juni 2021 inte ta ut avgifter enligt 7 kap. 8 § järnvägslagen (2004:519) av den som bedriver museitrafik på järnväg.
Förordning (2021:253)

6 kap. 2 b §

   Träder i kraft 2021-04-30
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning enligt järnvägslagen (2004:519) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG.

För kulturhistorisk verksamhet på järnväg som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.
Förordning (2021:253)

6 kap. 2 c §

   Träder i kraft 2021-04-30
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. avgiftssamarbetet enligt 7 kap. 1 a § järnvägslagen (2004:519),
   2. de analyser av marknadssegment som krävs för att ta ut särskilda avgifter enligt 7 kap. 4 § järnvägslagen och krav på offentliggörande av sådana analyser, och
   3. skyldigheter för tjänsteleverantörer att tillhandahålla information om sina avgifter enligt 7 kap. 8 § järnvägslagen.
Förordning (2021:253)

6 kap. 3 §

  Om ägaren till en järnvägsspåranläggning begär det, får Trafikverket besluta att anläggningen eller del av den ska förvaltas av staten genom Trafikverket.

Innan Trafikverket beslutar om sådan förvaltning, ska verket höra berörda länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra spårinnehavare som berörs av beslutet. Förordning (2011:1117)

6 kap. 4 §

  Trafikverket får besluta att upphöra med underhåll av en del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten om trafiken på denna del av nätet är av endast obetydlig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska upphöra ska verket höra Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda länsstyrelser, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag samt andra som är berörda. Förordning (2020:38)

6 kap. 5 §

  Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av en del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten om det kan antas att trafik i tillräcklig omfattning kommer att drivas på denna del av nätet.

När Trafikverket har beslutat att underhållet ska återupptas ska verket underrätta dem som anges i 4 § andra stycket. Förordning (2020:38)

6 kap. 6 §

  Trafikverket får besluta att en del som inte underhålls av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.

Innan Trafikverket beslutar om nedläggning ska verket höra dem som anges i 4 § andra stycket. Förordning (2020:38)

6 kap. 6 a §

  Trafikverket får besluta att en del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten ska läggas ner och ersättas på annan plats i det statliga järnvägsnätet. En förutsättning är att den alternativa lokaliseringen medför att motsvarande funktioner upprätthålls i järnvägsnätet. I dessa fall gäller inte 4-6 §§.

Innan Trafikverket beslutar enligt första stycket ska verket höra dem som anges i 4 § andra stycket. Förordning (2020:38)

6 kap. 7 §

  Trafikverket får med nyttjanderätt upplåta en del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten. Inför en upplåtelse ska Trafikverket, utöver det som framgår av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastig- heter, m.m., höra dem som anges i 4 § andra stycket.

Som villkor för en upplåtelse ska gälla att nyttjanderättshavaren ska överta ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som infrastrukturförvaltare enligt järnvägstrafiklagen (2018:181).

För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519). Förordning (2020:38)

6 kap. 7 a §

  En sådan del som Trafikverket har beslutat att lägga ner enligt 6 eller 6 a § av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten får överlåtas. För överlåtelse av fast egendom gäller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Förordning (2020:38)

6 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-04-30
Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av 2 a och 3-7 a §§.
Förordning (2021:253)

6 kap. 8 a §

  Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall till Trafikverket lämna sådana uppgifter som behövs för förvaltningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet enligt 8 kap. 3 b § järnvägslagen.

Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas enligt första stycket samt sådana verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen.
Förordning (2010:149)

6 kap. 8 b §

  Har upphävts genom förordning (2011:1117)

6 kap. 9 §

  Transportstyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om att åtgärder vidtagits trots förekomsten av EG-försäkran eller EG-kontrollförklaring enligt 8 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519). I underrättelsen skall Transportstyrelsen ange skälen till beslutet.

Om underrättelsen avser komponenter skall Transportstyrelsen särskilt ange om åtgärden beror på
   1. att de väsentliga kraven inte har uppfyllts,
   2. att de europeiska specifikationerna tillämpats på ett felaktigt sätt, eller
   3. att de europeiska specifikationerna är otillräckliga.
Förordning (2008:1287)

6 kap. 9 a §

  Transportstyrelsen, som i Sverige fullgör uppgiften som regleringsorgan, ska med övriga regleringsorgan inom EES och i Schweiz samarbeta nära och utbyta information om sitt arbete och om principer och rutiner för sina beslut, framför allt när det gäller problem i fråga om att tolka införlivad unionslagstiftning. Förordning (2015:361)

6 kap. 9 b §

  Transportstyrelsen ska på begäran av ett regleringsorgan inom EES eller i Schweiz lämna sådana uppgifter om tåglägen för internationell trafik som det regleringsorganet behöver för sin tillsyn.
Förordning (2015:361)

6 kap. 10 §

  Det register över järnvägsinfrastruktur som avses i 8 kap. 8 § järnvägslagen (2004:519) ska för varje delsystem, eller del av delsystem, innehålla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras överensstämmelse med de egenskaper som föreskrivs i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § första stycket.

En kopia av registret ska överlämnas till berörda stater och till europeiska organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och om undantag från krav på registrering.
Förordning (2011:1117)

6 kap. 10 a §

  Det register över järnvägsfordon som avses i 8 kap. 8 a § järnvägslagen (2004:519) ska innehålla uppgifter om
   1. det europeiska fordonsnumret,
   2. EG-kontrollförklaringen och utfärdande myndighet,
   3. hänvisningar till det europeiska registret över godkända fordonstyper,
   4. uppgifter om fordonets ägare och fordonsinnehavare,
   5. begränsningar i beslutet om godkännande, och
   6. uppgift om vilken enhet som ansvarar för fordonets underhåll.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och om undantag från krav på registrering.
Förordning (2011:1117)

6 kap. 11 §

  Har upphävts genom förordning (2007:453)

6 kap. 12 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för att enligt 8 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519) hänskjuta tvister om infrastrukturförvaltares beslut till styrelsen.
Förordning (2008:1287)

6 kap. 12 a §

  Transportstyrelsen ska vara prövningsmyndighet enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
Förordning (2008:1287)

6 kap. 13 §

  Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6 och 6 a §§ får överklagas till regeringen. Andra beslut av Trafikverket i frågor enligt järnvägslagen (2004:519) eller denna förordning får inte överklagas.

I 11 kap. 2 § järnvägslagen finns bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2020:38)

Whoops, looks like something went wrong.