Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

9 av 15 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:454). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1028


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Järnvägsstyrelsen skall
   1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526),
   2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik, organisera järnvägstrafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
   4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
   6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana och spårväg eller av fordon som skall framföras på spåranläggningen enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om driftskompatibilitet enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
   8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
   9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
   10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet,
   11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen med behöriga myndigheter inom EES och i Schweiz,
   12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det gäller händelser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg och vidarebefordra informationen till Statens haverikommission,
   13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det gäller järnvägstransporter,
   14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt järnvägsförordningen, samt
   15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2007:454)

3 a §

  Järnvägsstyrelsen skall årligen upprätta och offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete. Rapporten skall överlämnas till Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten skall innehålla uppgifter om
   1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet),
   2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller föreskrift om järnvägssäkerhet,
   3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, samt
   4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.
Förordning (2007:454)

3 b §

  Järnvägsstyrelsen skall samla in information om gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454)

3 c §

  Järnvägsstyrelsen skall till Europeiska gemenskapernas kommission anmäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter om säkerhet och förslag till nya föreskrifter om säkerhet, såvida bestämmelserna inte enbart avser genomförande av EG- direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526). Förordning (2007:454)

3 d §

  Järnvägsstyrelsen skall enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommission vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), skall Järnvägsstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen. Förordning (2007:454)

3 e §

  Järnvägsstyrelsen skall följa marknaden för järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas
   1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag skall kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller
   2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454)

4 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Järnvägsstyrelsen med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§. Förordning (2006:1132)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1132)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1132)

Whoops, looks like something went wrong.