Förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1167). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt upphävdes 2018-06-01 genom SFS 2018:212


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


5 §

  Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att etablera telenät på orter och i områden där telenätet är eftersatt i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs.
Länsstyrelsen skall vid sin bedömning samråda med kommunerna i länet. Etablering av telenät sker genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv av telenät. För etablering av telenät som avses i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät kan etablering också ske genom hyra av telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2004-31 december 2007.
Förordning (2006:1460)

7 §

  Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.
Förordning (2016:1167)