Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid

3 av 34 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:698). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1205


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Vid tillämpningen av denna förordning har begrepp och uttryck den betydelse som anges i 4-9 §§. I övrigt har begrepp som används i denna förordning den betydelse som anges i 1 kap. 2 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.
Förordning (2004:698)

14 §

  Förbränningsanläggning: en gasturbin eller en stationär förbränningsmotor eller en sådan anläggning inom el- och fjärrvärmesektorn eller inom övrig näringsverksamhet i vilken förbränning sker, oavsett vilket bränsle som används, för produktion av el, varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja.
Däremot avses inte anläggningar där förbränningsprocesser sker i annan industri än den som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och där den genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen, till exempel vissa ugnar, torkar samt anläggning för värmebehandling och smältning inom exempelvis kemi- och verkstadsindustrin. För en förbränningsanläggning inom sådan industri som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 samma lag gäller, om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen omfattas av industrianläggningen.

Med en förbränningsanläggning avses inte anläggning för förbränning av farligt avfall och hushållsavfall, dvs. en anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall och vars huvudsakliga aktivitet är att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall.
Med farligt avfall och hushållsavfall avses detsamma som i avfallsförordningen (2001:1063) respektive 15 kap. 2 § miljöbalken. Med en anläggning för förbränning av farligt avfall och hushållsavfall menas dock inte en separat teknisk utrustning som använder fossilt bränsle med en installerad tillförd effekt över 20 MW som är belägen på samma plats men som inte har tillstånd att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall. Förordning (2004:698)

31 §

  Tilldelningen av utsläppsrätter till en ny deltagare som inte omfattas av 30 §, skall för åren 2005-2007 motsvara de utsläpp som beräknas bli följden utifrån prognostiserad produktion för den nye deltagaren och efter tilllämpning av bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, efter en avvägning enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Tilldelningen för vart och ett av åren 2005-2007 beräknas såsom den nye deltagarens prognostiserade utsläpp beräknade mot bakgrund av produktionsprognoser och specifika emissioner.
Förordning (2004:698)

Whoops, looks like something went wrong.