Förordning (2004:675) om omgivningsbuller

13 av 20 paragrafer (65 %) har ändrats i förordning (2004:675) om omgivningsbuller sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:11). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 a §§,
   - 5 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8 a §,
   - 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 18 §§,
   - 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3, 7, 8, 9-11 och 13-15 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2109)

2 §

  I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i eller som är en tillståndspliktig hamn enligt den förordningen,
direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/996,
Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.
Förordning (2019:64)

3 §

  Kommuner med mer än 100 000 invånare ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret.
Förordning (2012:51)

4 §

  Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51)

5 §

  Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51)

6 §

  Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000 flygrörelser per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Vid fastställandet av antalet flygrörelser ska inte starter och landningar som utförs enbart för övningsändamål med lätta luftfartyg räknas.
Förordning (2012:51)

8 §

  Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vid behov se över och ändra en bullerkarta även om det inte har gått fem år från det att kartan togs fram.
Förordning (2012:51)

8 a §

  Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vart femte år upprätta ett förslag till åtgärdsprogram och fastställa det. Programmet ska vara fastställt senast den 18 juli året efter det att bullerkartorna senast ska ha tagits fram.

Om det sker en större förändring av förhållandena som påverkar bullersituationen, ska åtgärdsprogrammet omprövas och vid behov ändras även om det inte har gått fem år från det att programmet fastställdes. Förordning (2012:51)

9 a §

  Värdet på Lden och Lnight ska bestämmas med hjälp av de bedömningsmetoder som anges i bilaga 2 till direktiv 2002/49/EG. Förordning (2020:11)

12 §

  Ett åtgärdsprogram ska innehålla
   1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna förordning och vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet,
   2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen ska kartlägga enligt 3-6 §§ och bullerkällornas omgivningar,
   3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller,
   4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut,
   5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 7 § miljöbalken,
   6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren,
   7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer,
   8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov även minskning av buller,
   9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att utvärderas,
   10. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta, och
   11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor. Förordning (2018:2109)

13 §

  Bestämmelser om samråd finns i 5 kap. 7 § miljöbalken.

En myndighet eller en kommun, som i ett förslag till åtgärdsprogram föreslås vidta åtgärder, får begära att den myndighet eller kommun som upprättat förslaget ger regeringen möjlighet att pröva förslaget i denna del. Den myndighet eller kommun som upprättat förslaget till åtgärdsprogram ska då ge regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs. Förordning (2018:2109)

15 §

  En myndighet eller en kommun som har tagit fram en bullerkarta eller fastställt ett åtgärdsprogram ska senast en månad efter den tidpunkt då kartan eller programmet enligt 3, 4, 5, 6 eller 8 a § ska tagits fram respektive fastställts, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter och kommuner som berörs.

En myndighet eller en kommun ska när en bullerkarta varit föremål för översyn enligt 8 § eller ett åtgärdsprogram omprövats enligt 8 a §, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter eller kommuner som berörs.

Naturvårdsverket ska sammanställa informationen från bullerkartläggningarna och åtgärdsprogrammen.
Förordning (2012:51)

18 §

  Trafikverket och de kommuner som avses i 3 § ska
   1. samarbeta med varandra samt med Transportstyrelsen och de myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet så att Trafikverket och kommunerna kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning, och
   2. samarbeta med Naturvårdsverket så att verket kan fullgöra sin rapportering till Europeiska kommissionen enligt 16 § och till regeringen enligt 17 §. Förordning (2012:51)