Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

52 av 55 paragrafer (95 %) har ändrats i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:751). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1101


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 kap. 1 §

  Denna förordning kompletterar
   1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003.
   3. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,
   4. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,
   5. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,
   6. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
   7. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU, och
   8. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2013:751)

1 kap. 2 §

  I denna förordning betyder

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,
jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,
jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,
jordbruksareal: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark eller permanenta grödor,
stödberättigande hektar: de hektar som avses i artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

regioner: områden enligt bilaga 1.
Förordning (2009:1520)

1 kap. 3 §

  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av
   1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och
   2. andra stödordningar enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2 och 3 kap. Förordning (2013:751)

1 kap. 4 a §

  Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 5, 6, 11, 16 och 21 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län. Förordning (2011:171)

1 kap. 4 b §

  En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att
   1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 5 § första stycket och 16 §, och
   2. utöva sådan kontroll som avses i 11 § andra stycket och 13 §.

I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen. Förordning (2010:734)

1 kap. 4 c §

  Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret. Förordning (2010:734)

1 kap. 5 §

  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning, om inte något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och fördelning av tilläggsbelopp enligt 4 kap. 1-3 §§. Förordning (2013:751)

1 kap. 6 §

  Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 § och om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ska ges in till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehåll i ansökan.
Förordning (2013:751)

1 kap. 7 §

  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).
Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005.
Förordning (2009:1520)

1 kap. 8 §

  Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena. Förordning (2010:734)

1 kap. 10 §

  En ansökan om stöd enligt denna förordning ska, med de undantag som anges i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, omfatta minst fyra hektar jordbruksareal.
Förordning (2009:1520)

1 kap. 11 §

  Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och av denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.
Jordbruksverket utövar dock den närmare kontrollen av slakterier och av de certifieringsorgan som utför den kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första stycket 1. Förordning (2013:751)

1 kap. 12 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1520)

1 kap. 14 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att
   1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, och
   2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Förordning (2009:1520)

1 kap. 15 §

  Det integrerade administrations-och kontrollsystem som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2009:58)

1 kap. 16 §

  Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till. Förordning (2011:171)

1 kap. 17 §

  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/1995 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130). Förordning (2011:171)

1 kap. 18 §

  Har upphävts genom förordning (2011:171)

1 kap. 19 §

  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske. Förordning (2009:1520)

1 kap. 20 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1520)

1 kap. 21 §

  Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa. Förordning (2009:58)

1 kap. 22 §

  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 16 och 19 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2013:751)

2 kap. 1 §

  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Därvid ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande. Förordning (2009:58)

2 kap. 2 §

  I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas. Förordning (2009:58)

2 kap. 3 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om bibehållande av permanent betesmark i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009. Förordning (2009:1520)

3 kap. 1 §

  Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.
Förordning (2009:58)

3 kap. 2 §

  Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i enlighet med artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Förordning (2009:58)

3 kap. 3 §

  Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara
   - 100,54 miljoner euro i region 1,
   - 76,57 miljoner euro i region 2,
   - 298,74 miljoner euro i region 3,
   - 143,00 miljoner euro i region 4,
   - 148,58 miljoner euro i region 5.

Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §. Förordning (2013:751)

3 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1315)

3 kap. 5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1520)

3 kap. 6 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 7 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 8 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 9 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 10 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 11 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 12 §

  Har uppphävts genom förordning (2009:58)

3 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1520)

3 kap. 14 §

  En jordbrukare får, i den utsträckning det finns tillgång, tilldelas stödrättigheter eller stödbelopp ur den nationella reserven i enlighet med artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Förordning (2009:1520)

3 kap. 15 §

  Har upphävts genom förordning (2013:751)

3 kap. 16 §

  Har upphävts genom förordning (2008:28)

3 kap. 17 §

  Har upphävts genom förordning (2008:28)

3 kap. 18 §

  Den andel av det nationella taket som ska utnyttjas enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara 0,45 %. Förordning (2011:1230)

3 kap. 19 §

  Sådant särskilt stöd som avses i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 får beviljas för
   1. deltagande i certifierade kvalitetssäkringssystem, eller
   2. kostnader för information om och reklam för produkters kvalitet, egenskaper och produktionsmetoder.

Jordbruksverket får inom varje typ av särskilt stöd prioritera mellan inkomna ansökningar enligt första stycket.
Förordning (2011:1230)

3 kap. 20 §

  Stöd enligt 19 § får endast beviljas enligt villkoren i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Förordning (2011:1230)

3 kap. 21 §

  Stöd enligt 19 § får inte kombineras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader.
Förordning (2010:734)

4 kap. 1 §

  Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska baseras på en referensperiod som löper från och med den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011.

Fördelningen enligt första stycket ska grundas på
   1. det stöd som jordbrukaren har beviljats under referensperioden, eller
   2. om en händelse som utgör force majeure eller andra exceptionella omständigheter inträffat, på det stödbelopp jordbrukaren skulle ha fått under referensperioden om händelsen inte hade inträffat. Förordning (2013:751)

4 kap. 1 a §

  Ny beteckning 1 § genom förordning (2013:751)

4 kap. 1 b §

  Ny beteckning 2 § genom förordning (2013:751)

4 kap. 1 c §

  Ny beteckning 3 § genom förordning (2013:751)

4 kap. 2 §

  Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för odling av stärkelsepotatis och tillverkning av potatisstärkelse, ska grundas på de odlingsavtal som jordbrukarna ingått med potatisstärkelseproducenter inom den kvot som tilldelats potatisstärkelseproducenterna för regleringsåret 2011/2012 enligt artikel 84 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("förordningen om en samlad marknadsordning"). Förordning (2013:751)

4 kap. 3 §

  Det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för bearbetning av torkat foder ska fördelas enligt bestämmelserna i artikel 63.2 b) första stycket i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Förordning (2013:751)