Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:938). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:776


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


4 §

  En kommuns standardkostnad skall beräknas enligt följande.
Antalet personer i kommunen med verkställda beslut om insatser enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, multipliceras med den enligt 5 § beräknade genomsnittliga kostnaden per insats i landet, varefter produkterna summeras. Till summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistansersättning enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med det koncentrationsindex och det personalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten divideras slutligen med antalet invånare i kommunen, varvid kommunens standardkostnad är beräknad. Förordning (2004:1370)

6 §

  Koncentrationsindexet beräknas som kvoten av andelen personer med verkställda beslut per den 1 oktober 2006 i kommunen och andelen personer med verkställda beslut i landet per den 1 oktober 2006, upphöjt med en exponent som justerar för koncentrationens effekt på standardkostnaden.

Personalkostnadsindexet för respektive kommun beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från räkenskapssammandragen 2006, dels utifrån den kostnad som beräknats enligt 4 § första stycket för bidrags- och avgiftsåret 2008, på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad personalkostnad per kommun för 2006 och den personalkostnad som ingår i den i andra stycket nämnda och för 2006 beräknade kostnaden, adderas till sist nämnda kostnad, multiplicerad med det koncentrationsindex som beräknats för samma år. Den erhållna summan divideras med den i andra stycket nämnda och för 2006 beräknade kostnaden, multiplicerad med koncentrationsindexet för samma år. Förordning (2007:708)

10 §

  Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2004:9

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första gången för bidrags- och avgiftsåret 2004.

För bidrags- och avgiftsåret 2004 skall i stället för vad som sägs i 9 § gälla att Statistiska centralbyrån senast den 5 mars 2004 till Skatteverket skall lämna uppgifter som beräknats enligt denna förordning.

2004:1370

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 och tillämpas första gången för bidrags- och avgiftsåret 2005.

2005:1169

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2006 och tillämpas första gången för bidrags- och avgiftsåret 2006.

2008:776
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
   2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2008 och tidigare år.

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till bidrags- och avgiftsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2007 (2,5) och 2008 (2,0).

Genomsnittskostnaden

Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt följande formel:

Boendeformer

Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt räkenskapssammandraget / (antal beslut enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut om boende enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x 1,4 + antal beslut om familjehem enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,3).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,4.

Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,3.

Övriga insatser

Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt räkenskapssammandraget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 5 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,125 + antal beslut enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,125).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse.

Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.

Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,125.

Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,125.

Andra insatser

Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personlig assistans = nettokostnader från rad 5133 enligt räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Standardkostnadsberäkning

Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande formel:

S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x kt + AS x as + LS x ls + KP x kp + PA x pa + FK,
där förkortningar förklaras som

S = standardkostnad, BV = bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar, bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats, FH = boende i familjehem, fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats, DV = daglig verksamhet, dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats, AS = avlösarservice i hemmet, as = genomsnittskostnad för ovanstående insats, LS = ledsagarservice, ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KP = biträde av kontaktperson, kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats, PA = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen, pa = genomsnittskostnad för ovanstående insats, FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Koncentrationsindex (K-IX)

P123k06 = Antal personer i personkrets 1-3 med verkställda beslut i kommunen den 1 oktober 2006.

P123r06 = Antal personer i personkrets 1-3 med verkställda beslut i landet den 1 oktober 2006.

p = Exponent som justerar för koncentrationens effekt på standardkostnaden. Exponenten uppgår till -0,16.

ik06 = Antal invånare i kommunen den 31 december 2006.

ir06 = Antal invånare i landet den 31 december 2006.

Beräkning av koncentrationsindexet enligt följande formel:

((P123k06/ik06) / (P123r06/ir06))p.

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.

B = Entreprenad och köp av verksamhet.

C = Interna köp och övriga interna kostnader.

D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.

E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.

F = Interna intäkter.

G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.

S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning exklusive koncentrationsindex.

Sk = Standardkostnad inklusive koncentrationsindex.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för 2006 enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:52.

Tillkommer 86 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader, internt fördelade kostnader.

Avgår 86 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksamheter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) - 0,86 x (F+G+J) + 0,86 x 0,23 x ((H/0,23) - G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ersatta via den första beräknade standardkostnaden för 2006 multiplicerad med 86 procent = 0,86 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) - 0,86 x (F+G+J) + 0,86 x 0,23 x ((H/0,23) - G) - (0,86 x S)) x 0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden inklusive koncentrationsindexet adderas med värdet av steg 3 dividerat med standardkostnaden inklusive koncentrationsindexet = (Sk + steg 3) / Sk.

Slutlig standardkostnad

Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standardkostnaden multipliceras med koncentrationsindex och med personalkostnadsindex. Produkten multipliceras därefter med nettoprisindex och en korrigeringsfaktor för att summan av standardkostnaderna, inklusive koncentrationsindex och personalkostnadsindex, efter uppräkning med nettoprisindex skall överensstämma med kommunernas sammanlagda nettokostnader, uppräknade till bidrags- och avgiftsårets prisnivå. Produkten divideras med antalet invånare = S x K-IX x PK-IX x nettoprisindex x korrigeringsfaktorn / antalet invånare i kommunen. Resultatet avrundas till närmaste hela krontal.
Förordning (2007:938)