Förordning (2004:987) om trängselskatt

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2004:987) om trängselskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:391). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt,
   1. samordna kontrollen av trängselskatt, och
   2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängselskatt.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och betalning av trängselskatt.

Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket ska utföras efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1189)

4 §

  Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och vägtrafikdataförordningen (2019:382), svara för
   1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, och
   2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (2019:391)

5 §

  Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 18 c § första stycket lagen (2004:629) om trängselskatt ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till bilens ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för bilen enligt 18 a och 18 b §§ lagen om trängselskatt. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1512)

6 §

  Vid färd med en bil vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 18 c § lagen (2004:629) om trängselskatt ska det finnas ett bevis i bilen om en polismans eller en bilinspektörs medgivande att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.
Förordning (2014:1512)

Whoops, looks like something went wrong.