Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1242). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter upphävdes 2016-09-01 genom SFS 2016:830


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


7 §

  Bestämmelser om straff finns i 29 kap. 5 § miljöbalken.

Bilaga

Förteckning över verksamheter som omfattas av förordningen
   - Anläggning för förbränning med en installerad tillförd effekt av mer än 50 MW
   - Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas
   - Anläggning för tillverkning av koks
   - Anläggning för överföring av kol till gas- eller vätskeform
   - Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm
   - Anläggning för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, för en produktion av mer än 15 000 ton per år
   - Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
      a) varmvalsning för produktion av mer än 120 000 ton råstål per år,
      b) hammarsmide, där slagenergin per hammare överstiger 50 kJ och den använda värmeeffekten överstiger 20 MW,
      c) anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per år
   - Anläggning för gjutning av järn eller stål för en produktion av mer än 5 000 ton per år
   - Anläggning för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer
   - Anläggning för smältning av icke-järnmetaller eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetaller, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium eller 5 000 ton övriga metaller per år
   - Anläggning för ytbehandling av metaller eller plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter
   - Anläggning för tillverkning av cement i roterugn för en produktion av mer än 125 000 ton per år eller i andra typer av ugnar för en produktion av mer än 12 500 ton per år
   - Anläggning för tillverkning av kalk i ugn för en produktion av mer än 12 500 ton per år
   - Anläggning för produktion av asbest eller asbestbaserade produkter
   - Anläggning för produktion av glas eller glasfibrer för en produktion av mer än 5 000 ton per år
   - Anläggning för smältning av mineraler, inklusive sådana för tillverkning av mineralull, för smältning av mer än 5 000 ton per år
   - Anläggning för tillverkning av keramiska produkter genom bränning för en produktion av mer än 18 500 ton per år eller med en ugnskapacitet som överstiger 4 kubikmeter och en satsningsdensitet på mer än 300 kg per kubikmeter
   - Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av organiska eller oorganiska ämnen, inklusive bekämpningsmedel, läkemedel, sprängämnen samt fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödselmedel
   - Anläggning för återvinning eller bortskaffande av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2011:927) med en tillförd mängd av mer än 2 500 ton per år
   - Anläggning för förbränning av annat avfall än farligt avfall för förbränning av mer än 18 000 ton per år
   - Anläggning för biologisk eller fysikalisk-kemisk behandling, före bortskaffande, av annat avfall än farligt avfall för behandling av mer än 12 500 ton per år
   - Anläggning för deponering av annat avfall än inert avfall som tar emot mer än 2 500 ton per år eller som har tillstånd att totalt ta emot mer än 25 000 ton
   - Industriell anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material
   - Anläggning för framställning av papper eller papp för en produktion av mer än 7 000 ton per år
   - Anläggning för förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier för en produktion av mer än 2 500 ton per år
   - Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per år
   - Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per år
   - Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton per år
   - Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton per dygn som kvartalsmedelvärde
   - Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kvartalsmedelvärde
   - Anläggning för bortskaffande eller återvinning av animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 2 500 ton råvara per år
   - Anläggning för djurhållning med
      a) mer än 40 000 platser för fjäderfän,
      b) mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
      c) mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller
      d) färre antal platser än enligt a, b eller c men med så många platser sammanlagt för fjäderfän, slaktsvin eller suggor som behövs för 200 djurenheter definierade som i avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
   - Anläggning som är avsedd för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel som överstiger 150 kg per timme eller 200 ton per år
   - Anläggning för tillverkning av kol (hårt kol) eller grafitelektroder genom bränning eller grafitisering Förordning (2011:1242)