Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1567). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1170


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


4 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av 4 §, 5 § andra stycket, 11-14, 17, 19, 20, 30 och 33 §§. Förordning (2006:1567)

6 §

  Insynsrådet vid Brottsförebyggande rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta ledamöter.
Generaldirektören är rådets ordförande.

Ledamöterna i rådet utses av regeringen. Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten.
Förordning (2006:1567)

8 §

  Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga rådet. Förordning (2006:1567)

9 §

  Det vetenskapliga rådet skall bistå med råd och vägledning i Brottsförebyggande rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund. Förordning (2006:1567)

10 §

  Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Generaldirektören förordnar ledamöter i rådet.
Förordning (2006:1567)

12 §

  Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).


Övergångsbestämmelser

2005:1033
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då förordning (1997:1056)