Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1348). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden upphävdes 2017-06-26 genom SFS 2017:485


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


5 §

  När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i verkets register samt underrätta
   1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,
   2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
   3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
   4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,
   5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
   6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
   7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,
   8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
   9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
   10. Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
   11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet, eller
   12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom. Förordning (2016:1348)