Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

17 av 28 paragrafer (61 %) har ändrats i förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:938). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


2 §

  Med en kvinnoorganisation avses i denna förordning:
   1. en ideell förening där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället,
   2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar sådana ideella föreningar som avses i 1 och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, eller
   3. en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället.
Förordning (2007:1138)

3 §

  Med en medlem i en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 1 och 2 avses den som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning och som året före bidragsåret aktivt tagit ställning till ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. För att räknas som en sådan medlem som avses i 2 § 1 krävs dessutom att han eller hon har fyllt 15 år.

För en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3 krävs att föreningen för en förteckning över vilka kvinnor som aktivt valt att ingå i sammanslutningen och att dessa är medlemmar i den ideella föreningen och har fyllt 15 år. Med en medlem i föreningen avses detsamma som enligt första stycket.
Förordning (2007:1138)

9 a §

  Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Förordning (2007:1138)

10 §

  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jämställdhetsmyndigheten. Förordning (2017:938)

11 §

  En ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag ska ha kommit in senast den 1 oktober året före bidragsåret eller den senare tidpunkt som Jämställdhetsmyndigheten beslutat. Förordning (2017:938)

12 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på blankett som Jämställdhetsmyndigheten tillhandahåller.

I ansökan ska intygas att de i ansökan lämnade uppgifterna är riktiga samt att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som avses i 9 §.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om bidrag. En ansökan om bidrag för verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av en sådan sammanslutning som avses i 2 § 3, ska dessutom vara skriftligen godkänd av minst två av de kvinnor som ingår i sammanslutningen. Förordning (2017:938)

13 §

  En ansökan om organisationsbidrag ska även innehålla
   1. den ansökande föreningens stadgar,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen,
   3. verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av den kvinnoorganisation som ansökan avser,
   4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar eller, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor, i den kvinnoorganisation som ansökan avser,
   5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt
   6. uppgift om sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organisationsbidrag och i sådant fall med vilket belopp.

Tillförlitligheten av uppgifterna om antalet enskilda medlemmar, antalet medlemsföreningar eller antalet kvinnor i sammanslutningen, och om andelen kvinnor, ska intygas av föreningens revisor. Avser ansökan ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2010:1726)

14 §

  En ansökan om etableringsbidrag ska även innehålla
   1. den ansökande föreningens stadgar,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen,
   3. utvecklingsplan för den kvinnoorganisations verksamhet som ansökan avser, samt
   4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser.

Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna, ska intygas av föreningens revisor och, om ansökan avser ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken från och med det andra bidragsåret, av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Förordning (2010:1726)

16 §

  Sökanden är skyldig att lämna Jämställdhetsmyndigheten också andra handlingar och uppgifter som myndigheten begär för prövning av ansökan. Förordning (2017:938)

18 §

  Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organisationsbidrag och etableringsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.

Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter som myndigheten bestämmer. Förordning (2017:938)

19 §

  Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Jämställdhetsmyndigheten ta hänsyn till antalet medlemmar eller, när det gäller en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, till antalet kvinnor i sammanslutningen, och till verksamhetens omfattning. Hänsyn ska dessutom tas till om kvinnoorganisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.

När antalet medlemmar eller kvinnor och verksamhetens omfattning bedöms, ska hänsyn tas till förhållandena den dag då den ansökande föreningens senaste verksamhetsår upphörde. Förordning (2017:938)

21 §

  En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den 1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut, lämna Jämställdhetsmyndigheten en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en slutredovisning till Jämställdhetsmyndigheten vid den tidpunkt som angetts i beslutet eller senast tre månader efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska lämnas på en särskild blankett som Jämställdhetsmyndigheten tillhandahåller. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verksamhetsbidrag ska även inom samma tid som anges i första stycket lämna Jämställdhetsmyndigheten en redogörelse för de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2017:938)

22 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är även skyldig att, på begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna myndigheten det underlag som behövs för granskningen av redovisningen. Förordning (2017:938)

23 §

  Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Jämställdhetsmyndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftena med bidraget. Förordning (2017:938)

24 §

  Ett beviljat organisationsbidrag eller etableringsbidrag betalas ut till den förening som beviljats bidraget vid två tillfällen under bidragsåret, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. För ett organisationsbidrag eller ett etableringsbidrag upp till och med fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken görs endast en utbetalning.

Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under bidragsåret till den förening eller stiftelse som beviljats bidraget. Förordning (2010:1726)

25 §

  Jämställdhetsmyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag
   1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   2. om bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
   3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 21 och 22 §§, eller
   4. om villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2017:938)

27 §

  Jämställdhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2017:938)