Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

7 av 18 paragrafer (39 %) har ändrats i förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:580). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-01


2 §

  Vid nämnden ska det föras ett register över alla ärenden. Registret ska utvisa tiden då varje ärende kommit in och tiden då ärendet avgjordes. Vid registrering ska ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till nämnden.

Under handläggningen av ett ärende ska det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till och upprättas av nämnden, vilka åtgärder som nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med ett överklagande av ett meddelat beslut.

Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.
Förordning (2015:731)

8 §

  Vid en besiktning ska följande antecknas:
   1. tid och plats för besiktningen,
   2. vilka som deltar, och
   3. det som iakttas vid besiktningen.

Om det är lämpligt får det som iakttas vid besiktningen dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, fotografier eller på något annat liknande sätt. Förordning (2019:271)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2019:271)

11 §

  En ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att ärendet har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft. Förordning (2019:271)

12 §

  Om det i ett ärende om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-18 c §§ jordabalken eller om tillstånd till förbättrings- eller ändringsåtgärd enligt 12 kap. 18 d-18 f §§ samma balk uppkommer fråga om en åtgärd är förenlig med reglerna om varsamhet i 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), ska hyresnämnden sända en underrättelse till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet. Förordning (2011:373)

15 §

  Ett beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) ska om möjligt antecknas på varje exemplar av det avgörande som har rättats. Förordning (2018:1010)

18 §

  Domstolsverket får meddela föreskrifter om användande av systemstöd för digital arkivering. Förordning (2019:580)