Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:208). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2 jordabalken ska
   1. när det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet eller en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,
   2. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 2, och
   3. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 3. Förordning (2009:208)

2 §

  En överenskommelse enligt 12 kap. 56 § andra stycket jordabalken skall när det gäller en lokal i vilken uthyraren skall bedriva egen verksamhet avfattas enligt formulär 4 och när det gäller en lokal som upplåts i andra hand enligt formulär 5.

Formulär 1

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet

Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer __ __ __ __ __ __ __ __

Hyresgästens namn och postadress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lägenhetens adress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Den dag då hyresavtalet ingicks __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet ska upphöra på grund av att hyresvärden ska bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på eller överlåta fastigheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum_ _ _ _ _ _ _ _  Datum_ _ _ _ _ _ _ _  Datum _ _ _ _ _ _ _ _
Hyresvärdens      Hyresgästens      Underskrift av
underskrift       underskrift       hyresgästens make
                        eller sambo
Förordning (2009:208)