Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1257). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1046


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 §

  Skogsstyrelsen skall
   1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,
   2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder för att följa skogsnäringen,
   3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets område,
   4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
   5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
   6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning beträffande vilken Skogsstyrelsen angetts som tillsynsmyndighet,
   7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
   8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
   9. medverka i genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken,
   10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och skogsbruk i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och biologisk mångfald,
   11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket samt ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
   12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftföroreningar, djur och sjukdomar,
   13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
   14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder anpassade till de naturgivna förutsättningarna,
   15. verka för en långsiktig och god försörjning med skogsodlingsmaterial,
   16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,
   17. ha tillsyn över virkesmätningen,
   18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,
   19. besluta om statligt stöd till skogsbruket,
   20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger hjälpa andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom Skogsstyrelsens verksamhets- och kompetensområden, och
   21. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna. Förordning (2006:1156)

5 a §

  Skogsstyrelsen skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1257)

11 §

  Skogsstyrelsen skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 4 och 5 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1156)