Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1133). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1560


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


4 §

  Länsarbetsnämnden får anvisa en person en anställning i form av utbildningsvikariat om
   1. personen omedelbart före anvisningen under minst en månad varit anmäld som arbetslös vid den offentliga arbetsförmedlingen,
   2. anställningen är ett vikariat hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg som kommun eller landsting, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   3. arbetsgivaren samtidigt låter en av sina anställda delta i utbildning, som motsvarar längst tolv månaders heltidsstudier, under en period om längst 24 månader, och som består i
      a) kurser inom omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen,
      b) gymnasial påbyggnadsutbildning inom vård och omsorg,
      c) kvalificerad yrkesutbildning inom vård och omsorg, eller
      d) kurser inom vård och omsorg på högskola, och
   4. den anställde som deltar i utbildning behåller sina anställningsförmåner under utbildningstiden.

Anvisningen får inte göras om någon annan än den som är tänkt att anställas som vikarie har företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Förordning (2006:1133)

4 a §

  Kravet i 4 § första stycket 1, att en person under minst en månad skall ha varit anmäld som arbetslös, gäller inte för en anvisning för någon som tidigare haft en anställning i form av utbildningsvikariat, om den anställningen avbrutits för annat arbete som inte finansierats med statligt stöd och inte heller varat längre tid än tre månader. Förordning (2006:1133)

4 b §

  För en person som varit anställd som vikarie under juli eller augusti och som anvisas utbildningsvikariat som inleds under augusti respektive september samma år, skall kravet i 4 § första stycket 1, att personen under minst en månad varit anmäld som arbetslös vid den offentliga arbetsförmedlingen, vara uppfyllt omedelbart före det vikariat som personen haft i juli eller augusti. Förordning (2006:1133)

Whoops, looks like something went wrong.