Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:473). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall avlägga en lärarexamen med inriktning mot undervisning i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Förordning (2007:473)

5 §

  Utöver de krav på särskild behörighet som kan vara uppställda enligt 7 kap. 8, 9, 10, 11, 25 eller 31 § högskoleförordningen (1993:100) gäller att en sökande skall ha kunskaper i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik.
Sådana kunskaper skall motsvara de kunskaper som, tillsammans med studier som den särskilda utbildningen erbjuder, uppfyller kraven för att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i dessa ämnen i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan.
Förordning (2007:473)

6 §

  Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället för vad som anges i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100) förtur ges till personer som är eller riskerar att bli arbetslösa och som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

Bestämmelserna om urval i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen skall dock tillämpas, om fler sökande än som kan antas till utbildningen uppfyller de förutsättningar som anges i första stycket. Förordning (2007:473)

8 §

  Utbildningen skall anordnas på heltid och får pågå längst till och med den 31 december 2007. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng.
Förordning (2007:473)

9 §

  Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.
Förordning (2007:473)

10 §

  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:
   1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
   2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
   3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
   4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:473)