Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

21 av 27 paragrafer (78 %) har ändrats i förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1248). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  I denna förordning avses med
   1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt till rad- eller kedjehus,
   2. flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,
   3. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus eller flerbostadshus,
   4. bostadsanknuten lokal: lokal som finns i anslutning till bostäder och som främst är avsedd att användas av de boende och som inte används för kommersiella eller industriella ändamål.
Förordning (2006:125)

4 §

  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom anslutning till fjärrvärme.

För att stöd ska ges till en sådan konvertering krävs att den medför att fjärrvärme svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen. Fjärrvärme ska också svara för hela det beräknade årliga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten utom i de fall då solvärme svarar för en del av detta värmebehov. Förordning (2008:1248)

5 §

  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.
Förordning (2006:125)

6 §

  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs
   1. att konverteringen medför att biobränsle svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, och
   2. att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Om åtgärden innebär installation av en fastbränsleanordning krävs att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar för sådana anordningar i tätort. Förordning (2006:125)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1248)

10 §

  Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare, skorsten och utrustning för värmeackumulering samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare. Förordning (2006:125)

11 §

  För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst 30 000 kronor per bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal. Förordning (2006:125)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1248)

13 §

  Vid beräkning av stöd till åtgärder i flerbostadshus eller bostadsanknutna lokaler skall avdrag göras från stödberättigande kostnader med belopp som motsvarar inbesparade kostnader som åtgärden medför under de första fem åren.
Förordning (2006:125)

14 §

  För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. Förordning (2006:125)

15 §

  Efter att stödets storlek bestämts enligt 11 § ska avdrag göras med ett belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag ska även göras med ett belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersättning. Förordning (2008:1248)

17 §

  En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades.

Om en åtgärd påbörjas efter den 31 augusti 2010, skall en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010. Lag (2006:1030)

19 §

  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.
Förordning (2006:1400)

20 §

  Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 19 § och meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Förordning (2006:125)

21 §

  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas ut till bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare. Förordning (2006:1400)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1400)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1400)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1400)

25 §

  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om
   1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stöd borde ha insett detta, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2006:1400)

26 §

  Boverket får meddela
   1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 4, 5 eller 6 § ska omfattas av stöd,
   2. närmare föreskrifter om när en åtgärd ska anses vara påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,
   3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna ska beräknas enligt 10 §,
   4. närmare föreskrifter om vad som avses med inbesparade kostnader enligt 13 §,
   5. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som ska finnas med i en ansökan enligt 17 eller 19 §, och
   6. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.
Förordning (2008:1248)