Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

7 av 25 paragrafer (28 %) har ändrats i förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1442). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


8 §

  Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 och slutförts senast den 31 oktober 2007.

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med anslutningen eller installationen har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts. Förordning (2007:23)

15 §

  En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars 2007. Förordning (2007:23)

17 §

  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.

Om en åtgärd slutförs efter den 30 april 2007, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2007. Förordning (2007:23)

19 §

  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut ska betalas ut till bostadslägenhetens ägare. Förordning (2007:1442)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1442)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1442)

23 §

  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om
   1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt borde ha insett detta, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2007:1442)

Whoops, looks like something went wrong.