Lag (2005:130) om dödförklaring

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i lag (2005:130) om dödförklaring sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:679). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Om någon som är försvunnen kan befaras vara död, får han eller hon dödförklaras enligt denna lag. Lag (2013:782)

5 §

  En ansökan om dödförklaring får göras av den försvunnes make eller sambo eller arvinge. I andra fall än dem som avses i 3 § andra stycket får ansökan också göras av
   1. någon annan vars rätt kan bero av dödförklaringen, eller
   2. god man enligt 11 kap. föräldrabalken, förvaltare eller förordnad förmyndare för den försvunne.

Ansökan ska göras hos Skatteverket.

Skatteverket får självmant ta upp en fråga om dödförklaring enligt 2 §. Lag (2013:782)

6 §

  Skatteverket ska inhämta yttrande från den försvunnes make eller sambo och närmaste släktingar, om inte särskilda skäl talar emot det. Yttrande får också inhämtas från annan som kan antas ha uppgifter att lämna om den försvunne och från Polismyndigheten. Lag (2014:679)

7 §

  I fall som avses i 3 och 4 §§ ska Skatteverket utfärda kungörelse. Kungörelsen ska innehålla en kallelse på den försvunne att anmäla sig hos Skatteverket senast en viss dag som inte får sättas tidigare än sex månader därefter eller, om 3 § andra stycket tillämpas, två månader därefter.
Kungörelsen ska även innehålla en uppmaning till var och en som kan lämna upplysningar i ärendet att inom samma tid anmäla det hos Skatteverket.

Kungörelsen ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl för det, i ortstidning. Lag (2013:782)

11 a §

  Visar det sig att den dödförklarade lever, ska Skatteverket fatta beslut om att upphäva beslutet om dödförklaring.

Ansökan om upphävande av ett beslut om dödförklaring får göras av den dödförklarade. Skatteverket får också självmant ta upp en fråga om upphävande av ett beslut om dödförklaring. Lag (2013:782)