Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

8 av 40 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:298). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


2 §

  Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet enligt 1 b § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.
Förordning (2008:1221)

3 §

  Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i inskrivningsregistret för luftfartyg.

Inskrivningsmyndigheten ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får inskrivningsmyndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:298)

8 §

  I avdelningen för luftfartyg införs
   1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,
   2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning,
   3. luftfartygets tillverkningsnummer,
   4. anteckning om att luftfartyget avförts ur luftfartygsregistret, och
   5. anteckning om att luftfartyget enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) ska avföras från luftfartygsregistret, men att medgivande enligt 2 kap. 7 § samma lag inte har lämnats. Förordning (2010:1082)

12 §

  I avdelningen för övriga anteckningar införs
   1. anteckning om att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom blivit föremål för kvarstad, betalningssäkring eller utmätning, eller när en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom ska säljas exekutivt,
   2. beslut som avses i 1 om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om exekutiv försäljning av ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom har förfallit av annan anledning,
   3. anteckning om att anmälan, bevis eller fördelningslängd kommit in som visar inverkan på inteckning av exekutiv försäljning,
   4. anteckning om att någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) skriftligen anmäler att han eller hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i luftfartyget,
   5. anteckning om att luftfartyget är föremål för luftpanträtt som ska erkännas enligt lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,
   6. anteckning om att luftpanträtt som avses i 4 och 5 har upphört att gälla,
   7. anteckning om att domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
   8. anteckning om rättelse avseende införing i registret,
   9. anteckning om förhållanden som annars enligt lag eller annan författning ska antecknas i registret och som inte ska införas i annan avdelning, och
   10. datum för anteckningen och aktnummer.
Förordning (2010:1082)

32 §

  Uppgifter ur inskrivningsregistret ska på begäran lämnas i form av registerutdrag. Registerutdrag ska innehålla de uppgifter som enligt lag eller annan författning har förts in i registret beträffande egendomen. Även rubrikerna till sådana avdelningar i inskrivningsregistret som inte innehåller någon uppgift ska ingå i registerutdraget. Av registerutdraget ska det framgå till vilken inskrivningsdag det hänför sig.

Registerutdraget ska även innehålla en upplysning om att det i det internationella registret för luftfartsobjekt, som tillkommit genom konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker och det tillhörande luftfartsprotokollet, kan finnas ytterligare rättigheter som belastar egendomen. Förordning (2015:879)

37 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret.
Förordning (2011:784)

38 §

  Har upphävts genom förordning (2011:784)

40 §

  Kronofogdemyndigheten och Luftfartsverket ska ge hjälp i form av sådan utredning om luftfartyg som inskrivningsmyndigheten behöver för att föra ett tillförlitligt register. Förordning (2010:1082)