Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:508). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt att ta del av miljöinformation hos fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och andra enskilda organ, om informationen avser sådan av det enskilda organet bedriven verksamhet som innebär fullgörande av offentlig förvaltningsuppgift.

Lagen gäller dock inte för sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 3, 4 eller 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:508)