Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

8 av 18 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1399). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till investeringsåtgärder i en lokal som används för offentlig verksamhet och som utgör eller ingår i en sådan byggnad som
   1. har indelats som specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
   2. har undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 eller 3 fastighetstaxeringslagen,
   3. är en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat vars lokaler ägs av svenska staten och åtgärderna är förenliga med den mottagande statens bestämmelser i fråga om byggnaden, eller
   4. i annat fall än som avses i 1-3 är avsedd att användas för allmännyttig verksamhet, förvaltning, rättsvård eller likartad användning i minst två år från det att åtgärderna har utförts.

Om en byggnad som avses i första stycket 1 är en värmecentral enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen, får stöd ges endast om värmecentralen har en värmeeffekt som uppgår till högst 10 megawatt och inte är en del av ett fjärrvärmesystem.
Förordning (2006:1059)

5 §

  Stöd får endast avse åtgärder som
   1. i fall som avses i 3 § första stycket 1, påbörjats efter den 31 december 2004 och utförts senast den 30 september 2006, och
   2. i fall som avses i 3 § första stycket 2-8, påbörjats efter den 15 maj 2005 och utförts senast den 31 december 2008.

När en åtgärd enligt första stycket skall anses vara påbörjad respektive utförd följer av de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket. Förordning (2006:1059)

8 §

  Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Är byggnaden en sådan som avses i 2 § första stycket 3 skall ansökan prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från det att en åtgärd enligt 3 § första stycket påbörjades. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2-8 påbörjas efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 30 september 2008. Förordning (2006:1059)

11 §

  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har utförts skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan från byggnadens ägare, meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

En särskild ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter det att åtgärderna har utförts. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2-8 utförts efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 31 december 2008.

Om den särskilda ansökan inte gäller en statlig myndighet, skall ett intyg från sökandens revisor om att åtgärden har utförts bifogas ansökan. Förordning (2006:1059)

12 §

  Stöd som beslutats genom slutligt beslut enligt 11 § första stycket skall betalas ut till sökanden.
Förordning (2006:1399)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1399)

16 §

  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om
   1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och sökanden borde ha insett detta.
Förordning (2006:1399)

17 §

  Boverket får meddela
   1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 3 och 4 §§ skall omfattas av stöd,
   2. föreskrifter om särskilda skäl för stöd enligt 4 § andra stycket,
   3. föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive utförd enligt 5 §,
   4. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 6 § fjärde stycket,
   5. föreskrifter om tidpunkt och sätt för att betala ut stöd, och
   6. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2006:1399)

Whoops, looks like something went wrong.