Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

16 av 34 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1001). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter upphävdes 2014-10-15 genom SFS 2014:1075


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


4 §

  I denna förordning avses med

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG,
sälja på distans: sälja en produkt till en användare i ett annat land enligt avtal som, genom kommunikation som uteslutande sker på distans, träffas direkt med användaren och denne användare enligt motsvarande bestämmelser i det andra landet inte är att anse som producent,
hushållsprodukter: sådana elektriska och elektroniska produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas bli hushållsavfall,
förbehandling: sådan behandling som avses i 27 § avfallsförordningen (2011:927),
insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller är ansluten till och dit avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas för att på producentens vägnar transporteras bort och återvinnas eller bortskaffas,
energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta vara på den energi som finns i materialet,
materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan användning än återanvändning eller energiåtervinning,
farliga ämnen och preparat: alla ämnen eller preparat som ska anses farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/2/EG, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat, senast ändrat genom Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Förordning (2011:1001)

5 §

  Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma betydelse som i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2011:1001)

6 §

  Denna förordning ska tillämpas på sådana elektriska och elektroniska produkter som anges i bilaga 1.

Förordningen ska inte tillämpas på
   1. produkter som ingår eller som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas av denna förordning, eller
   2. produkter som har samband med skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmateriel, om produkterna tillverkats för ett specifikt militärt ändamål.
Förordning (2010:78)

7 §

  Om en bestämmelse som meddelats med stöd av strålskyddslagen (1988:220) avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Förordning (2008:835)

7 a §

  Bestämmelser om att kommuner ska svara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent eller till ett insamlingssystem som avses i 16 §. Förordning (2008:835)

8 §

  Om en producent tillverkar elektriska och elektroniska produkter som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, ska producenten se till att produkterna är sammansatta på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas.

Första stycket gäller inte produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinska hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten.
Förordning (2008:835)

8 a §

  Innan en producent säljer elektriska eller elektroniska produkter som ingår i en produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning ska producenten se till att den försäljningsverksamheten omfattas av en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla
   1. uppgift om den produktkategori som produkterna ingår i,
   2. producentens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
   3. uppgift om vilket insamlingssystem för produkterna som producenten avser att använda sig av, och
   4. en beskrivning av hur producenten avser att fullgöra skyldigheten att säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna förordning. Förordning (2008:641)

9 §

  En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter ska lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket. Uppgifterna ska avse produkter i varje produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning, specificerat i de produkttyper och på det sätt som för tillämpningen av förordningen är lämpligt. Uppgifter ska lämnas om
   1. vilka produkter och kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, av de olika produkterna som producenten har sålt i Sverige och på distans till andra länder i Europeiska unionen,
   2. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som producenten har sålt i Sverige,
   3. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som producenten har sålt på distans till varje annat land i Europeiska unionen, och
   4. hur producenten har fullgjort skyldigheten att säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna förordning.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den omfattning som Naturvårdsverket bestämmer. Förordning (2008:641)

10 §

  Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa de uppgifter som producenter lämnat enligt 8 a och 9 §§.

Naturvårdsverket ska med hjälp av uppgifterna och genom utbyte av information med andra länder i Europeiska unionen beräkna varje producents marknadsandel av de hushållsprodukter som säljs i Sverige och, i fråga om distansförsäljning till ett annat land i Europeiska unionen, hur stor marknadsandel producentens distansförsäljning utgör av sålda hushållsprodukter i varje sådant land.

Marknadsandelarna får avse viss produkttyp eller produktmarknad eller annan lämplig indelning. Förordning (2008:641)

11 §

  En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen ska se till att produkterna är märkta med
   1. den symbol som visas i bilaga 2 till denna förordning,
   2. uppgift som visar att produkterna har släppts ut på den gemensamma marknaden efter den 12 augusti 2005, och
   3. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige producenten.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion ska den symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas på produktens förpackning, i skriftlig bruksanvisning och garantiinformation som följer med produkten.
Förordning (2009:1212)

19 §

  En producent ska för de elektriska och elektroniska produkter som producenten säljer i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen lämna de upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga ämnen eller preparat samt om produkternas innehåll och sammansättning i övrigt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta underhåll, uppgradering, reparation, återanvändning, förbehandling, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande av hela eller delar av dem.

Producenten ska fullgöra sin upplysningsskyldighet genom att se till att upplysningarna senast ett år efter försäljningen finns tillgängliga för dem som yrkesmässigt hanterar avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter samt andra som kan antas vilja återanvända sådana produkter.
Förordning (2009:1212)

19 a §

  Om en producent säljer elektriska eller elektroniska produkter som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, ska producenten se till att produkterna åtföljs av en bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt.

Första stycket gäller inte produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinska hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten.
Förordning (2008:835)

20 §

  För beräkning av de mål som anges i bilaga 3 till denna förordning ska en producent se till att det för de produkter som samlats in i insamlingssystem som avses i 16 § eller lämnats till producenten enligt 14 § finns uppgifter tillgängliga om hur mycket som
   1. samlats in,
   2. återanvänts utan förbehandling,
   3. förbehandlats,
   4. återanvänts efter förbehandling,
   5. materialåtervunnits,
   6. energiåtervunnits,
   7. bortskaffats på annat sätt, och
   8. förts ut från Sverige för hantering som avses i 2-7.

För uppgifter om förfaranden som avses i första stycket 3-7 och som skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att produkterna har hanteras på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars kalenderåret efter det år då produkterna samlades in eller lämnades till producenten. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den omfattning som framgår av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 30 §.
Förordning (2008:641)

21 §

  När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen inom kommunen ska informationen i fråga om elektriska och elektroniska produkter innehålla upplysningar om
   1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av farliga ämnen i sådana produkter,
   2. innebörden av den märkning som avses i 11 § första stycket 1,
   3. skyldigheten att sortera avfall som utgörs av sådana produkter enligt avfallsförordningen (2011:927) och hur sorteringen ska gå till,
   4. de insamlingssystem som hushållen har tillgång till, och
   5. det återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.
Förordning (2011:1001)

27 §

  En producent ska, utöver det som sägs i 9 §, årligen redovisa till Naturvårdsverket på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

Första stycket gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§. Förordning (2008:641)

29 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:40)