Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

6 av 15 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:699). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I denna förordning avses med

materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken,
plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material,

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och

förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt 15 kap 1 § miljöbalken. Förordning (2020:699)

2 §

  Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.
Förordning (2008:26)

10 a §

  Den som driver ett retursystem ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna
   1. uppgifter om vilka producenter som är anslutna till systemet med uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, producentens skatteregistringsnummer,
   2. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet uppgifter om den mängd som under det närmast föregående kalenderåret har
      a) samlats in och behandlats i Sverige,
      b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,
      c) samlats in i respektive kommun,
      d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och
      e) exporterats till ett land utanför EES för behandling,
   3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 a §, som Naturvårdsverket behöver
      a) för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och
      b) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som avses i 74 a § förordningen om producentansvar för förpackningar.

Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats. Förordning (2020:699)

11 §

  Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2018:1465)

12 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (2020:699)

12 a §

  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 10 a § och hur uppgifterna ska lämnas. Förordning (2020:699)

Whoops, looks like something went wrong.