Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1260). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola upphävdes 2007-01-15 genom SFS 2006:1581


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


3 §

  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar som ökar personaltätheten i förskolorna i en kommun jämfört med den genomsnittliga personaltätheten åren 2003 och 2004 (basnivån) för motsvarande förskolor. Vid beräkningen av basnivån får kommunen bortse från personalförstärkningar som har finansierats med statsbidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Bidraget får även användas för att öka personaltätheten i förskolor i kommuner med ett minskande antal inskrivna barn i förskolan och för att motverka en minskning av personaltätheten i förskolor i kommuner som ingått en överenskommelse med staten genom Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd.

För bidragsåren 2005 och 2006 får upp till en fjärdedel av den bidragsram som har fastställts för kommunen enligt 6 § användas för att motverka en minskning av personaltätheten i förskolor i kommuner med ökande antal inskrivna barn i förskolan.

Bidraget får användas till personalförstärkningar i förskolor med såväl kommunal som enskild huvudman. Förordning (2005:873)

8 §

  Efter årlig rekvisition betalas statsbidrag ut av Statens skolverk.

Bidraget betalas ut uppdelat på tre lika delar före utgången av var och en av månaderna maj, september och december.
Förordning (2006:1260)