Förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:459). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


3 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska svara för kontakterna med Internationella atomenergiorganet i frågor som rör inspektioner med kompletterande tillträde enligt artiklarna 4-10 i tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom Sverige även svara för kontakterna med andra som berörs av inspektioner enligt tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459)

4 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha beredskap för att ta emot anmälningar från Internationella atomenergiorganet om inspektioner enligt artikel 4 b i tilläggsprotokollet.
Förordning (2008:459)

5 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta fram förslag till regeringens beslut om genomförande och åtgärder enligt 2 och 4 §§ lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen när det gäller inspektioner enligt artikel 4 b i) i tilläggsprotokollet.
Förslaget ska lämnas till regeringen inom sex timmar från det att anmälan togs emot. Förordning (2008:459)

6 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta i frågor som rör inspektioner som avses i artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet.
Förordning (2008:459)

8 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten får begära att inspektioner ska genomföras med tillämpning av s.k. reglerat tillträde enligt artikel 7 i tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459)

9 §

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sju dagar efter att en inspektion har avslutats lämna en rapport till regeringen om denna.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för Internationella atomenergiorganets underrättelser enligt artikel 10 b) i tilläggsprotokollet samt redovisa sina egna slutsatser av underrättelserna. Förordning (2008:459)