Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

12 av 25 paragrafer (48 %) har ändrats i lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1706). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang som avses i 1 § och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband med idrottsarrangemang som avses i 1 §.
Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.
Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. Lag (2009:100)

3 §

  Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst tre år.

Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättningarna i 2 § är uppfyllda. Lag (2014:107)

4 §

  Ett tillträdesförbud ska delges den förbudet avser.
Delgivning får inte ske enligt 34-38 och 47-51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1975)

6 §

  Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund.

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polismyndigheten. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till. Lag (2014:626)

8 §

  Åklagaren får anlita biträde av Polismyndigheten för utredning av frågor om tillträdesförbud.

I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken:

4 § om objektivitet,
6 § om rätt att hålla förhör,
7 § om hämtning till förhör,
9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
10 § om vilka som får närvara vid förhör,
11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och

12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.

Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 §§ rättegångsbalken ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla. Lag (2014:626)

8 a §

  En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får fotografera en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt denna lag i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polismyndigheten får föra enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1706)

9 §

  Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga.

Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om tillträdesförbud som har tagits upp på anmälan av Polismyndigheten.

Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.
Lag (2014:626)

9 a §

  Om det slutliga avgörandet av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får åklagaren besluta att tillträdesförbud ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Innan ett sådant förbud meddelas, ska den som förbudet avses gälla få tillfälle att yttra sig.
Tillträdesförbudet får dock meddelas utan att så har skett, om beslutet inte kan skjutas upp.

Ett tillträdesförbud enligt första stycket får gälla högst fyra veckor. Lag (2009:100)

9 b §

  Stör någon ordningen eller äventyrar säkerheten i samband med ett idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tillträdesförbud enligt 9 a § kommer att meddelas mot den personen, är han eller hon på tillsägelse av polisman skyldig att följa med till förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör inte kan hållas på platsen eller det annars är av vikt för utredningen att den som förbudet avses gälla följer med till förhöret. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

Den som förhörs är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Lag (2009:100)

10 §

  När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar beslut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt och ange
   1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort anmälan enligt 6 § tredje stycket,
   2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla,
   3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet,
   4. de bestämmelser som åberopas,
   5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
   6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning enligt 13 §. Lag (2014:626)

11 §

  Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 6 § om service,
   - 7 § om tillgänglighet,
   - 8 § om samverkan,
   - 9 § om utgångspunkter för handläggningen,
   - 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,
   - 13 § om tolkning och översättning,
   - 14 och 15 §§ om ombud och biträde,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av beslut, och
   - 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Lag (2018:820)

13 §

  Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på begäran av den som beslutet angår, om beslutet gått honom eller henne emot. En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten. Omfattar ärendet beslut om tillträdesförbud enligt 9 a §, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till tingsrätten. Lag (2009:100)

Whoops, looks like something went wrong.