Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1945). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  När åklagaren har beslutat i fråga om tillträdesförbud ska parterna underrättas om beslutet. Har Polismyndigheten gjort en anmälan om tillträdesförbud ska myndigheten underrättas om åklagarens beslut.

Att beslut om tillträdesförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla framgår av 4 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Förordning (2014:1168)

2 §

  Om en domstol eller en åklagare beslutar om tillträdesförbud eller häver eller ändrar ett sådant förbud, ska Polismyndigheten underrättas om beslutet. Åklagarmyndigheten ska, i fråga om den som är föremål för registrering i tillträdesförbudsregistret, till Polismyndigheten även lämna sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och som myndigheten har tillgång till i ett ärende som rör tillträdesförbud.

Bestämmelser om registrering av beslut om tillträdesförbud finns i
   1. lagen (1998:620) om belastningsregister,
   2. förordningen (1999:1134) om belastningsregister,
   3. förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, och
   4. lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förordning (2018:1945)

3 §

  Om Polismyndighetens anmälan om tillträdesförbud har gjorts muntligen ska åklagaren dokumentera vem anmälan avser, vem som gjort anmälan och de omständigheter som anförs till stöd för anmälan. Förordning (2014:1168)

4 §

  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang får meddelas av Åklagarmyndigheten. Förordning (2009:104)