Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:462). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


3 §

  Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet. Förordning (2017:909)

4 §

  I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter registreras:
   1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
   2. förskrivningsorsak,
   3. patientens personnummer och folkbokföringsort, och
   4. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

Förskrivningsorsak ska anges med en kod. Förordning (2017:909)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:634)

6 §

  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om
   1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
   2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:462)