Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1153). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
   1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
   2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och
   3. för verkställighet av lagen. Förordning (2012:230)

2 §

  En kopia av en dom eller ett slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25, 26 och 26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt samma lag.
Förordning (2018:1153)