Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

8 av 37 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2005:411) om försäkringsförmedling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1007). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling upphävdes 2018-10-01 genom SFS 2018:1231


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 kap. 4 §

  En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla uppgifter om den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den fysiska personen
   1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3, och
   2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2017:711)

2 kap. 5 §

  En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla uppgifter om firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den juridiska personen
   1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 och 4, och
   2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2017:711)

3 kap. 1 §

  Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 5 § 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling avses brott eller medhjälp till brott mot
   1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
   2. skattebrottslagen (1971:69),
   3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller
   4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller
   1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och
   2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs.
Förordning (2016:1322)

5 kap. 7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1007)

5 kap. 8 §

  I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om försäkringsförmedlare:
   1. organisations- eller personnummer,
   2. firma eller för- och efternamn,
   3. postadress och telefonnummer,
   4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registreringen avser,
   5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   6. det eller de länder där förmedlaren ska utöva verksamhet med stöd av 4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och om den aktuella verksamheten ska utövas enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § samma lag,
   7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt
   8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling ska även datum för Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling antecknas.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling ska även firma och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens e-postadress. Förordning (2017:711)

7 kap. 1 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vad försäkringsföretaget i övrigt ska iaktta i samband med anmälan och kontroll av anknutna försäkringsförmedlare enligt 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
   2. vad som ska avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om försäkringsförmedling,
   3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3 lagen om försäkringsförmedling,
   4. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling,
   5. vad den juridiska personen i övrigt ska iaktta enligt 2 kap. 6 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling i samband med kontroll av anställda,
   6. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta vid hantering av klagomål enligt 5 kap. 6 § lagen om försäkringsförmedling,
   7. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta när det gäller dokumentation av försäkringsförmedlingen och utlämnande av sådan dokumentation enligt 6 kap. 6 § lagen om försäkringsförmedling,
   8. vilka upplysningar en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsförmedlare ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 7 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling,
   9. att vissa uppgifter som enligt 7 kap. 4 § första stycket lagen om försäkringsförmedling ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
   10. försäkringsförmedlares informationsskyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling,
   11. vilka som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling,
   12. det närmare innehållet i underrättelser som ska lämnas enligt 4 kap. 1 och 2 §§ lagen om försäkringsförmedling, och
   13. vilka uppgifter utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om försäkringsförmedling ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket. Förordning (2014:498)

7 kap. 1 a §

  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 9, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2014:498)

7 kap. 2 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd enligt 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd till försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling får Finansinspektionen meddela föreskrifter om
   1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,
   2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och
   3. indexering av högsta ersättningsbelopp.
Förordning (2017:711)

Whoops, looks like something went wrong.