Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1008). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


10 §

  Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för sammanställningen av den årliga rapport som ska upprättas enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosförordningen samt de uppgifter som anges i bilaga IV till zoonosdirektivet.

Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med Folkhälsomyndigheten.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska se till att rapporten vidarebefordras till Europeiska kommissionen före utgången av maj månad varje år. Förordning (2013:901)

12 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1008)