Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

13 av 22 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:977). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall. Förordning (2020:977)

1 kap. 2 §

  De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall.
Förordning (2020:977)

2 kap. 1 §

  Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett frysningsbeslut som syftar till att säkerställa verkställighet av ett svenskt beslut om förverkande översänds till en annan medlemsstat. Om det är fara i dröjsmål, får åklagaren översända frysningsbeslutet utan att Kronofogdemyndigheten har underrättats. Underrättelse ska då i stället ske efter det att frysningsbeslutet har översänts. Förordning (2011:577)

2 kap. 4 §

  En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett frysningsbeslut eller en ansökan enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om verkställighet utomlands av förverkandebeslut som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut ska göras i anslutning till eller så snart som möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen för verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall.

En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om frysningsbeslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet har översänts till. Förordning (2020:977)

2 kap. 4 a §

  Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett beslut om förverkande som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut har meddelats. Förordning (2011:577)

3 kap. 3 §

  Om det är uppenbart att en ansökan som avses i 3 kap. 18 eller 19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall inte kommer att kunna bifallas, ska åklagaren underrätta den andra medlemsstatens myndighet om detta. Förordning (2020:977)

3 kap. 5 §

  Om egendom har tagits i förvar enligt 3 kap. 11 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret. Förordning (2020:977)

3 kap. 8 §

  Åklagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet när verkställighet har skett. Åklagaren ska i samband med underrättelsen uppmana myndigheten att skicka en ansökan som avses i 3 kap. 18 eller 19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall direkt till åklagaren eller att underrätta åklagaren när en sådan ansökan skickas. Förordning (2020:977)

3 kap. 9 §

  Innan en verkställbarhetsförklaring upphävs enligt 3 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet.
Förordning (2020:977)

3 kap. 10 §

  Om åklagaren har getts tillfälle att yttra sig enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2020:977)

3 kap. 12 §

  Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndighetens beslut vid verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Förordning (2020:977)

3 kap. 13 §

  Åklagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet i de fall ett beslut enligt 3 kap. 16-19 §§ lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall överklagas. Detsamma gäller om verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2 samma lag överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Den andra statens myndighet ska även underrättas om utgången av ett sådant överklagande. Förordning (2020:977)

3 kap. 15 §

  När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 § första stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall har kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren, ska Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den domstol som enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har fastställt åklagarens verkställbarhetsförklaring. Om beslutet om förverkande har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den åklagare som har meddelat verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall.

Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning enligt 9 och 35 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, får en underrättelse som avses i första stycket i stället ske i samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses i första stycket ska överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt. Förordning (2020:977)

Whoops, looks like something went wrong.