Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

4 av 22 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:577). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


2 kap. 1 §

  Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett frysningsbeslut som syftar till att säkerställa verkställighet av ett svenskt beslut om förverkande översänds till en annan medlemsstat. Om det är fara i dröjsmål, får åklagaren översända frysningsbeslutet utan att Kronofogdemyndigheten har underrättats. Underrättelse ska då i stället ske efter det att frysningsbeslutet har översänts. Förordning (2011:577)

2 kap. 4 §

  En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett frysningsbeslut eller en ansökan enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om verkställighet utomlands av förverkandebeslut som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut ska göras i anslutning till eller så snart som möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen för verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om frysningsbeslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet har översänts till. Förordning (2011:577)

2 kap. 4 a §

  Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett beslut om förverkande som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut har meddelats. Förordning (2011:577)

3 kap. 15 §

  När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 § första stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut har kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren, ska Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den domstol som enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har fastställt åklagarens verkställbarhetsförklaring. Om beslutet om förverkande har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den åklagare som har meddelat verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut.

Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning enligt 9 och 35 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, får en underrättelse som avses i första stycket i stället ske i samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses i första stycket ska överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt. Förordning (2011:577)