Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1567). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen upphävdes 2015-11-01 genom SFS 2015:572


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Avgift skall betalas för färd med ett motordrivet fordon norrut på Svinesundsförbindelsen.

Avgift behöver dock inte betalas för färd med
   1. motorcykel,
   2. moped,
   3. ett motordrivet fordon som är antecknat som utryckningsfordon i ett nationellt fordonsregister, eller
   4. buss i linjetrafik.

Avgiften skall betalas till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att ta upp avgiften för Transportstyrelsens räkning och i Transportstyrelsens namn. Förordning (2008:1289)

4 §

  Vid direkt betalning av avgiften skall föraren betala denna kontant, med betal- eller kreditkort eller med användande av en elektronisk betalbricka.

Kontant betalning skall ske i svenska kronor eller norska kronor. Förordning (2007:307)

5 §

  Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort uppgår avgiften
   1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 22 svenska kronor eller 20 norska kronor, och
   2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 110 svenska kronor eller 100 norska kronor.
Förordning (2014:1541)

6 §

  Vid betalning med användande av en elektronisk betalbricka erhålls rabatt med 13 procent av avgiften enligt 5 §.
Förordning (2007:307)

7 §

  Om betalning har erlagts med användande av en elektronisk betalbricka vid någon eller några av betalstationerna vid Svinesundsförbindelsen och vid den gamla, östra bron över Svinesund för 16 passeringar under en kalendermånad, behöver inte avgift betalas för ytterligare passeringar med samma fordon under den kalendermånaden.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara vid passeringar med ett fordon, vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Förordning (2007:307)

9 §

  Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren betalar avgift direkt eller begär betalning i efterhand, ska Transportstyrelsen förelägga någon som enligt 3 § första stycket är betalningsskyldig att betala avgiften och en tilläggsavgift. Detsamma gäller om passering sker utan elektronisk betalbricka i ett körfält avsett för betalning med användande av sådan bricka eller om betalning inte sker i enlighet med bestämmelserna i 8 §.

Avgiften och tilläggsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att föreläggandet mottogs.

Tilläggsavgiften uppgår till 300 svenska kronor. Om föreläggandet inte följs, ska tilläggsavgiften höjas till 450 svenska kronor. Förordning (2014:1567)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1567)

11 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.
Förordning (2014:1567)