Förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

8 av 13 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:792). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall avlägga lärarexamen med inriktning mot undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande.
Förordning (2007:513)

5 §

  För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 8-11, 25 och 28-31 §§ högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § i samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning.
Förordning (2008:792)

6 §

  Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon
   1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet har förutsättningar att avlägga en lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande, och
   2. är anställd som lärare hos en huvudman för en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning inom det offentliga skolväsendet eller för motsvarande utbildning vid en fristående skola eller en riksinternatskola enligt skollagen.

En sökande som har behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen är också behörig, om utbildningen leder till att han eller hon blir behörig att undervisa inom ytterligare ett eller flera ämnen eller inriktningar. Förordning (2007:513)

8 §

  Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.
Följande urvalsgrunder skall användas i stället för det som anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100):
   1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
   2. tidigare utbildning, och
   3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka av urvalsgrunderna som skall användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt det som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen. Förordning (2007:513)

9 §

  Högskolan får meddela föreskrifter om inom vilken tid och i vilken ordning den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning skall anmäla det.

Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1 augusti 2005-den 30 juni 2009. Förordning (2007:513)

10 §

  Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och får pågå längst till och med den 31 december 2009. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
Förordning (2007:513)

11 §

  Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.
Förordning (2007:513)

12 §

  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligen
   1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
   2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
   3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
   4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:513)