Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

8 av 16 paragrafer (50 %) har ändrats i lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:921). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  I denna lag finns bestämmelser som syftar till att ge Europeiska kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet. Lag (2010:641)

4 §

  En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska för varje räkenskapsår upprättas för ett företag som har
   1. beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller
   2. anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106.2 i EUF-fördraget och som fått ersättning i någon form för detta, allt under förutsättning att företaget även bedriver annan ekonomisk verksamhet.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte för
      a) företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan påverka handeln med andra EES-länder,
      b) företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller, om företaget är ett kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de två senaste räkenskapsårens utgång har understigit 800 miljoner euro,
      c) företag enligt första stycket 2 som fått ersättningen för en skälig tidsperiod genom ett öppet, genomblickbart och icke- diskriminerande förfarande, eller
      d) verksamheter som omfattas av särskilda bestämmelser om separat redovisning av motsvarande slag med EU-rättslig grund.
Lag (2010:641)

6 §

  En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller en region och som inte utgör räkenskapsinformation enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna om bevarande och arkivering i 3 kap. 12-15 §§ den lagen. Detsamma gäller uppgifter av betydelse för redovisningarna.

Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och som avser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken omfattas av bokföringslagen (1999:1078) ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även om informationen inte utgör räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering. Lag (2019:921)

7 §

  Företagets revisor ska översiktligt för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning för ett företag har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget. Lag (2013:389)

9 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. den öppna redovisningens och den separata redovisningens utformning och innehåll i olika företag, och
   2. granskningen av den öppna redovisningen och den separata redovisningen enligt 7 §.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att information från en öppen redovisning och en separat redovisning samt rapport enligt 7 § andra stycket ska ges in till en eller flera myndigheter. Lag (2013:389)

11 §

  Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna överlämna information till Europeiska kommissionen eller i övrigt fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga
   1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
   2. ett företag att efterleva vad som föreskrivs i 3-8 §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:641)

15 §

  Ett åläggande enligt 11 § får förenas med vite. En talan om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag förs vid Patent- och marknadsdomstolen av Konkurrensverket.
Lag (2016:220)

16 §

  Ett beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 11 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader i ett sådant ärende ska 31 kap. rättegångsbalken tillämpas. Lag (2016:220)