Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort

7 av 25 paragrafer (28 %) har ändrats i förordning (2005:661) om nationellt identitetskort sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1009). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Den som ansöker om ett nationellt identitetskort ska inställa sig personligen hos passmyndigheten. En passmyndighet utom riket kan dock medge att personen inställer sig hos ett ombud för myndigheten eller, om det finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig inställelse. Förordning (2013:509)

3 §

  En ansökan om ett nationellt identitetskort ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan
   1. låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte,
   2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter, och
   3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om sökanden är under arton år och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt identitetskort.

Regeringskansliet får meddela föreskrifter om att sökanden vid ansökan vid en passmyndighet utom riket är skyldig att i samband med ansökan om ett nationellt identitetskort ge in ett välliknande fotografi.

Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden och det inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska kortet, om det fortfarande är giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan. Det gäller inte om särskilda skäl föranleder annat. Förordning (2013:509)

7 §

  När en ansökan om ett nationellt identitetskort har tagits emot av en passmyndighet utom riket, ska myndigheten snarast sända ett exemplar av ansökningsblanketten tillsammans med ett fotografi till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1169)

12 §

  En passmyndighet utom riket ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om ett beslut att återkalla ett nationellt identitetskort. Förordning (2014:1169)

14 §

  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över nationella identitetskort.
Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret. Förordning (2014:1169)

22 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1009)

24 §

  Polismyndigheten får, efter att ha hört Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning när det gäller nationella identitetskort som utfärdas inom riket.
Regeringskansliet får, efter att ha hört Polismyndigheten, meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom riket.

Regeringskansliet får medge avvikelse från denna förordning, när det krävs på grund av särskilda förhållanden.
Förordning (2014:1169)