Förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

8 av 8 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1317). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden upphävdes 2015-01-10 genom SFS 2014:1517


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar
   1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen),
   2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),
   3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (1988 års Luganokonvention) samt konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention),
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln),
   5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, och
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (den europeiska småmålsförordningen).
Förordning (2009:1317)

2 §

  En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska domstolen även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att intyget är äkta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års Luganokonvention, ska domstolen dessutom på kopian av avgörandet eller intyget ange om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen eller artikel 54 i 2007 års Luganokonvention utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet. Förordning (2009:1317)

3 §

  Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning intyga att utslaget är äkta. Om utslaget omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska Kronofogdemyndigheten även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats av myndigheten ange att intyget är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska Kronofogdemyndigheten dessutom på kopian av utslaget ange om utslaget är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen eller enligt artikel 54 i 2007 års Luganokonvention utfärdas av Kronofogdemyndigheten.
Förordning (2009:1317)

4 §

  En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska den socialnämnd som har godkänt avtalet utfärda ett intyg enligt artikel 25 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln samt, om någon begär det, på en kopia av intyget ange att intyget är äkta.

Om avtalet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års Luganokonvention, ska socialnämnden på en kopia av avtalet om underhållsbidrag ange om avtalet är verkställbart i Sverige.
Intyg enligt artikel 57 i Bryssel I-förordningen eller enligt artikel 57 i 2007 års Luganokonvention ska utfärdas av den socialnämnd som har godkänt avtalet om underhållsbidrag.
Förordning (2009:1317)

5 §

  En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 55.2 i Bryssel I-förordningen, artikel 55.2 i 2007 års Luganokonvention, artikel 48.2 i Brysselkonventionen, artikel 48.2 i 1988 års Luganokonvention och artikel 20.2 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Förordning (2009:1317)

5 a §

  En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artikel 21.2 i den europeiska småmålsförordningen. Förordning (2008:1040)

6 §

  Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en europeisk exekutionstitel eller ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande om inte intyget är utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska.
Förordning (2008:1040)

7 §

  Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 till 1988 års Luganokonvention och enligt artikel 3 i Protokoll 2 till 2007 års Luganokonvention. Förordning (2009:1317)