Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1413). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om
   1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,
   2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,
   3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och
   4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1413)