Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

6 av 10 paragrafer (60 %) har ändrats i lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:656). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med att en tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, återsänds med flyg via Sverige.

Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.
Lag (2011:1210)

2 §

  Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.
Lag (2014:656)

3 §

  Polismyndigheten ska
   1. utse en eller flera kontaktpunkter inom myndigheten för de flygplatser i Sverige som kan bli aktuella för transitering,
   2. ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med flyg och om bistånd i samband med transiteringen, och
   3. besluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid transitering genom Sverige. Lag (2014:656)

4 §

  Ett beslut om transitering ska meddelas inom 48 timmar från det att ansökan kom in till Polismyndigheten.

Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket förlängas, dock med högst 48 timmar.

Om ett beslut inte har fattats inom de i första och andra styckena angivna tidsfristerna, får den ansökande medlemsstaten genomföra transiteringen av tredjelandsmedborgaren efter anmälan till Polismyndigheten.

Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett tillstånd enligt 6 § har framkommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet.
Lag (2014:656)

7 §

  Har tillstånd till transitering meddelats får Polismyndigheten
   1. hämta tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet och ledsaga honom eller henne till anslutande flyg, och
   2. ta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra resehandlingar under transiteringen. Lag (2014:656)

9 §

  En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats från Sverige och som transiteras via en annan medlemsstat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, ska omedelbart återtas till Sverige på begäran av den staten om
   1. tillståndet att bevilja transitering har återkallats,
   2. tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i den staten utan tillstånd, eller
   3. fortsatt transitering eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra. Lag (2011:1210)

Whoops, looks like something went wrong.