Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1191). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  En ansökan om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet. Förordning (2014:1191)

2 §

  Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten när tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering enligt 4 § andra stycket lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare har förlängts. Förordning (2014:1191)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1191)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1191)

5 §

  Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten om tid och plats för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares utresa när en transitering har genomförts. Om det har inträffat någon allvarlig händelse under transiteringen, ska den ansökande myndigheten även underrättas om detta.
Förordning (2014:1191)