Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

9 av 31 paragrafer (29 %) har ändrats i lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:279). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet upphävdes 2017-07-01 genom SFS 2017:447


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 a §

  I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella överenskommelser om polisiärt samarbete.

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av
   1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
   2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
   3. ett EU-organ, eller
   4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första och andra styckena finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2013:338)

7 §

  Uppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att
   1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
   2. utreda eller beivra visst brott, eller
   3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Lag (2013:338)

8 §

  Uppgifter som behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen.
Lag (2014:680)

15 §

  Utöver vad som följer av 12-14 §§ får Tullverket behandla uppgifter för sådant ändamål som anges i 7 § 3.

Endast de personer som arbetar med internationella åtaganden får ha direkt tillgång till uppgifterna. Lag (2013:338)

19 §

  Om förutsättningarna för behandling enligt 1, 7, 8 och 11-18 §§ är uppfyllda, får i tullbrottsdatabasen behandlas handlingar som kommit in till eller upprättats av Tullverket i ett ärende samt följande uppgifter:
   1. uppgifter om en fysisk persons identitet, arbetsplats och yrke samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,
   2. uppgifter om en juridisk persons identitet, firmatecknare, säte och verksamhet samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,
   3. upplysningar om varifrån en uppgift kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
   4. de omständigheter och händelser som är orsaken till att uppgifter om en person behandlas,
   5. uppgifter om särskilda fysiska kännetecken,
   6. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
   7. varning om att en person tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen,
   8. ärendenummer, ärendekoder, ärendemening och andra uppgifter som beskriver ett ärende,
   9. administrativa åtgärder i ett ärende,
   10. uppgifter som är nödvändiga för att Tullverket ska kunna fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,
   11. hänvisning till andra brottsbekämpande myndigheters databaser eller register i vilka uppgifter om en person som avses i 12 § första stycket 1 eller som är skäligen misstänkt för ett visst brott också förekommer, samt
   12. upplysningar som avses i 16 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som får behandlas i tullbrottsdatabasen.

Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § får inte behandlas i tullbrottsdatabasen. Lag (2013:338)

21 §

  Namn, personnummer och samordningsnummer får användas som sökbegrepp bara om uppgifterna avser en person som misstänks för något visst brott eller för brottslig verksamhet.

Första stycket gäller inte vid sökning
   1. i ett visst ärende eller en viss handling,
   2. efter den som en handling kommit in från eller expedierats till i ett ärende, eller
   3. för att Tullverket ska kunna fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden. Lag (2013:338)

23 §

  På begäran av den som avser att utfärda vitesföreläggande enligt tullagen (2016:253), ska upplysning lämnas om huruvida det i den brottsbekämpande verksamheten görs bedömningen att vite enligt 7 kap. 6 § tullagen inte får sättas ut. Lag (2016:279)

26 §

  Regeringen får meddela föreskrifter om att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen i sin brottsbekämpande verksamhet får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen. Lag (2014:680)

28 §

  Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § ska gallras så snart de inte längre har betydelse för planeringen av kontrollverksamhet och urvalet av kontrollobjekt, dock senast sex månader efter att de behandlades automatiserat första gången. Om uppgifterna hänför sig till en viss transport, ska de dock gallras senast fjorton dagar efter transporten.

I 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) och 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, finns bestämmelser om tillgången till och gallringen av vissa uppgifter från transportföretag. Lag (2016:279)

Whoops, looks like something went wrong.