Valförordning (2005:874)

15 av 18 paragrafer (83 %) har ändrats i valförordning (2005:874) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1051). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till vallagen (2005:837). Föreskrifterna avser
   1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a §§),
   2. Lantmäteriet (3 §),
   3. anmälan av kandidater (4 §),
   4. valsedlar (5 och 6 §§),
   5. kuvert (7 §),
   6. anteckningar och protokoll (8-13 §§),
   7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§), och
   8. bemyndigande (16 §). Förordning (2008:1279)

3 §

  Lantmäteriet ska tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen (2005:837). Förordning (2008:1279)

4 §

  En anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska göras hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Ett samtycke enligt 2 kap. 20 § vallagen ska ges in till Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt till länsstyrelsen. Förordning (2017:1073)

5 §

  Valsedlar ska vara
   1. för val till riksdagen: gula,
   2. för val till regionfullmäktige: blå,
   3. för val till kommunfullmäktige: vita,
   4. för val till Europaparlamentet: vita.

Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan färg än svart, om partiet begär det.
Förordning (2019:1051)

5 a §

  På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater ska det finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att markera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald och om att väljaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på valsedeln.

Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en upplysning om att väljaren också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen. Det ska på valsedeln också finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta endast på en kandidat som har samtyckt till att kandidera.
Förordning (2017:1073)

7 §

  Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för brevröst ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (2008:1279)

8 §

  Valnämnden ska under tiden fram till dess att röstmottagningen har avslutats föra anteckningar om hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Anteckningar enligt första stycket ska föras in i val- och folkomröstningsdatabasen. Förordning (2008:1279)

9 §

  Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet anteckna
   1. hur många röster de tagit emot från valnämnden och från röstningslokaler,
   2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta, och
   3. om ångerröstning förekommit. Förordning (2008:1279)

10 §

  Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för varje val i protokollet anteckna
   1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röstlängden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,
   2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
   3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteckning,
   4. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837), och
   5. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har godkänts eller som är tomma.
Förordning (2017:1073)

11 §

  Protokollet ska skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ordföranden. Förordning (2008:1279)

12 §

  I samband med valnämndens preliminära rösträkning ska 6nämnden för varje val i protokollet anteckna
   1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen (2005:837) som föreligger vid rösträkningen, och
   2. de uppgifter som anges i 10 § när det gäller resultatet av valnämndens rösträkning. Förordning (2008:1279)

13 §

  Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna
   1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
   2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
   3. antalet ogiltiga valsedlar,
   4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
   5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837).

Vid fördelningen av mandat vid val till region- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna
   1. mandatfördelningen,
   2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått mandat,
   3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
   4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.
Förordning (2019:1051)

14 §

  Valmyndigheten och länsstyrelserna ska beträffande partier som inte fått mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar
   1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter valdagen,
   2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.
Förordning (2008:1279)

15 §

  Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts vid val till region- eller kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.
Förordning (2019:1051)

16 §

  Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,
   2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa,
   3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,
   4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar, och
   5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna. Förordning (2008:1279).


Övergångsbestämmelser

2014:1397
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter ska tillämpas vid ett omval som hålls på grund av att ett ordinarie val till riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige i september 2014 upphävts.

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.
   1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
   1. ålder,
   2. yrke eller titel,
   3. adress,
   4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
   1. valsedelns framsida:
      a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
      c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
      d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
      e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
      f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
   2. valsedelns baksida:
      a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
      c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.
   2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

/Bilden är inte med här/

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma marginaler som anges där.

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 156 × 123 millimeter och dess framsida ska vara utformad enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/ Förordning (2017:1073)