Förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk

6 av 31 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:687). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:857


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för följande frågor, i den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet:
   1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, och
   2. transporter på land av farligt gods.

Räddningsverket är också central förvaltningsmyndighet för frågor om brandfarliga och explosiva varor samt frågor om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.
Räddningsverket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2006:1155)

4 §

  Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall Räddningsverket särskilt
   1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och inom räddningstjänsten samt verka för att organisation, ledning och ledningsmetoder samt materiel utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och samverkar effektivt,
   2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet samt på egen hand eller genom någon annan bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet,
   3. arbeta med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom verksamhetsområdet, ansvara för att statistik tas fram inom området skydd mot olyckor, samt i samverkan med berörda myndigheter och organisationer tillhandahålla ett nationellt centrum för lärande från olyckor, så att en samlad bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov,
   4. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer utveckla och stödja lokalt förebyggande arbete för att motverka olycksfall som leder till personskador,
   5. samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador,
   6. ansvara för utveckling av system för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred och därvid särskilt verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken,
   7. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
   8. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor och katastrofer i Sverige och i andra länder,
   9. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas,
   10. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor,
   11. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna bistå regeringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor med att inhämta expertbedömningar och annat underlag från myndigheter och andra organ,
   12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,
   13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ och transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods,
   14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om transporter av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land av farligt gods och ansvara för tillsyn inom verksamhetsområdet i övrigt,
   15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för räddningstjänst och sanering,
   16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det gäller forskning och metod- och teknikutveckling avseende minröjning,
   17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet sprida kunskap som syftar till att enskilda genom egna åtgärder skall kunna bidra till att skyddet mot olyckor stärks, och
   18. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
Förordning (2006:1155)

7 a §

  Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om det yrke som regleras i 3 kap. 10-12 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Förordning (2007:687)

8 a §

  Räddningsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 § 18 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1155)

12 a §

  Räddningsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1232)

22 §

  För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods, skall ett råd för transport av farligt gods vara knutet till Räddningsverket.

Rådet för transport av farligt gods består av generaldirektören som ordförande samt högst två ledamöter från vardera Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen.
Generaldirektören får bestämma att någon annan skall träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år.
Förordning (2006:312)