Förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:425). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2006:1370


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Statliga myndigheter kan enligt denna förordning få bidrag för lönekostnader för nyanställda som påbörjar sin anställning
   1. senast den 1 juli 2006 (bidragsomgång 1),
   2. från och med den 1 juli och senast den 1 november 2006 (bidragsomgång 2), eller
   3. den senare tidpunkt som följer av bestämmelsen i 12 § tredje stycket.

Bidraget syftar dels till att tidigarelägga nyanställningar på grund av framtida pensionsavgångar, dels till att underlätta för personer som söker arbete där högskoleexamen eller liknande efterfrågas att få inträde på arbetsmarknaden.
Förordning (2006:425)

5 §

  En myndighet som vill få bidrag skall ansöka om förhandsbesked hos Kammarkollegiet. En sådan ansökan skall ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 16 januari 2006 för bidragsomgång 1 och senast den 7 juli 2006 för bidragsomgång 2.
En ansökan skall innehålla uppgift om
   1. hur många anställda som beräknas gå i pension till och med 2008, och
   2. hur många nyanställningar myndigheten söker bidrag för.
Förordning (2006:425)

6 §

  Kammarkollegiet skall lämna förhandsbesked i frågan om en myndighet kan få bidrag
   1. senast den 15 februari 2006 för bidragsomgång 1, och
   2. senast den 14 juli 2006 för bidragsomgång 2.

Av förhandsbeskedet skall framgå det antal nyanställda för vilka bidrag kan lämnas. Förordning (2006:425)

8 §

  Varje myndighet som ansöker om förhandsbesked är berättigad till bidrag motsvarande minst en nyanställning i respektive bidragsomgång. Förordning (2006:425)

9 §

  Om det sammanlagda antalet ansökningar om förhandsbesked enligt 5 § avser fler nyanställningar än 1 000 när det gäller bidragsomgång 1 och fler än 250 när det gäller bidragsomgång 2, skall Kammarkollegiet för varje myndighet till grund för sitt beslut om förhandsbesked lägga en beräkning enligt följande formel:

a x c = d - b

a = antal nyanställningar som myndigheten sökt bidrag för minskat med 1

b = antal nyanställningar som samtliga myndigheter sökt bidrag för minskat med det sammanlagda antalet nyanställningar för vilka bidrag skall lämnas enligt 8 §

c = 1 000 när det gäller bidragsomgång 1 respektive 250 när det gäller bidragsomgång 2, minskat med det sammanlagda antalet nyanställningar för vilka bidrag skall lämnas enligt 8 §

d = antal nyanställningar som myndigheten får bidrag för utöver vad som följer av 8 §

Kammarkollegiet skall för varje myndighet runda av resultatet av beräkningen till helt tal. Det sammanlagda antalet nyanställningar för vilka bidrag enligt förhandsbeskeden kan lämnas får inte överstiga 1 000 i bidragsomgång 1 respektive 250 i bidragsomgång 2. Förordning (2006:425)