Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:244). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av
   1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
   2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen (1970:340) om skolskjutsning,
   3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller
   4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om skolskjutsning.

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2012:244)

2 §

  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på de vägar eller vägsträckor som Transportstyrelsen föreskriver.
Förordning (2008:1168)

3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon på en viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av någon eller några av de fordonskategorier som avses i 1 § första stycket och som stannat för passagerares på- eller avstigning.

Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2008:1168)

5 §

  Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 3 § första stycket skall berörd kommun och den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. Förordning (2008:1168)

8 §

  Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §.
   1. 10 kap. 12 § om underrättelser,
   2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning i stället skall avse upplysning enligt 6 §, och
   3. 15 kap. 1 § om överklagande.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall kungöras. Förordning (2007:233)

9 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skylt enligt 6 §. Förordning (2008:1168)

Whoops, looks like something went wrong.