Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

5 av 19 paragrafer (26 %) har ändrats i lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:455). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


3 a §

  Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och bestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna.

En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §.
Lag (2015:455)

5 §

  En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna.

Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre månader före det första matchtillfället.

De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lag (2015:455)

11 §

  Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid.
Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455)

11 a §

  Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455)

13 §

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är ringa. Lag (2015:455)